เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มสำ
รวจและทำแผนที่ ร่วมด้วย นายสุรินทร์ พันธ์สิงห์ นายนพดล กองจริต และนายสุทิน พันหิรัญ ในฐานะ
กรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8
Contact us