เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินพิจิตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สพข.8 สพด.พิจิตร เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
34 สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในโครงการ"เกษตรหนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ฯ ตามแนวทางพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 และการประกอบอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบีงนาราง จังหวัดพิจิตร
Contact us