เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 กับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
    - เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายยกกระดาษ
      A4 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการใช้
      แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
    -สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ.ความรับผิดทาง
      ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
    -เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จัดทำแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
      กับนโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ
โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   
Contact us