เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยตาม
ที่รัฐบาลประกาศเชิญชวนในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบ
รอบ 100 ปี ณ บริเวณสนามหญ่าหน้าสำนักงานเขต 8 
Contact us