เมื่อวัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้าน
บริหาร ได้เป็นประธานในการประชุม โครงการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว ฤดูนาปรัง
ปี 2560 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง แล้ว
ให้มาปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ในช่วงหยุดพักการทำนาปรัง ในพื้นที่เป้า
หมาย 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วประชุมกัโดยพร้อมเพียง
กัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us