เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและชี้แนะแนวทางการแก้ไข หลังจากนั้นเวลา 16.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมทางลำเลียง ความจุ 248,700 ลูกบาศก์เมตร ที่ได้สั่งการให้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำเข้าสระมากขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าสระอย่างต่อเนื่องจนเต็มความจุ โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านซำเตย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Contact us