เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ รก.ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เช่น
  - ให้จัดส่งพื้นที่เป้าหมายการสำรวจออกแบบล่วงหน้าปี 2561 เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561
     โครงการพัฒนาที่ดินในพื้นที่สูง และโครงการพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
  - หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561
  - แนะนำการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณประจำปี 2561 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
    พ.ศ. 2560 โดน ผอ.กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน
ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us