เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราช
การแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2561 โดยมา ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us