เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
ประธานการประชุมหารือการประธานการประชุมหารือการรักษ์ดินและน้ำ ปี 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us