เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราช
การแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อสั่งการของ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสุโขทัย ในเรื่อง "พัฒนาที่ดินเชิงลุ่มน้ำ
ตามศาสตร์พระราชา" กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ โดยมี ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us