เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสุชาติ ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาภาควิชาศาสตร์
การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ดิน และส่วนอื่นๆ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8

Contact us