เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ของกลุ่ม/ฝ่าน สถานัพัฒนาที่ดิน
ในสังกัด และ เรื่องระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - Document) โดยมี ผชช. ผอ.สพด
ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนา
ที่ดินพิษณุโลก
Contact us