เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมกันทำกิจกรรม
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ตามแนวทาง 5ส เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

Contact us