เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย นายนพดล กองจริต นายช่างผู้ควบคุมงาน
ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเลย ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ดำเนินการ บ้านน้อยนาขำ หมู่ 1 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง
จังหวัดเลย

Contact us