เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับ
นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในการตรวจเยื่ยมและดูความคืบหน้าของโครงการก่อ
สร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ดิน และโดมอเนกประสงค์ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
Contact us