เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ การพิจารณาการประกวดผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำ การปลูหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจำปี 2561 ภาคเหนือ (สพข.6
สพข.7 และสพข.8) โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มอบแนวทาง
การทำงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us