เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครง
ไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามงาน ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us