เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายสุชาติ ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์และ นิสิตคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน พื่อให้นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชนิดดินและสภาพภูมิประเทศและศึกษาชนิดของดินในภาคเหนือตอน
ล่าง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us