เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก นางสาวกฤษลดา
ประทุมสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และทีมงานที่ปรึกษาฯ ติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนงานใน
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ "เกษตรอินทรีย์" โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ "ต้นไม้พระราชทาน" และ
โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

Contact us