เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ งดเผาฟางข้าว “สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายสมบูรณ์
ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีหมอดินอาสาประจำ
ตำบลพันชาลี และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ณ แปลงสาธิตบ้านไร่พันชาลี หมู่ที่ 1
ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Contact us