เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2561
โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนางสถาพร เตียวตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us