เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ เพื่อ
สรุปผลการเข้าตรวจสอบ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us