เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
และนายสาธิต กาละพวก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน
และแนวทางการเลือกใช้วัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดิน ให้กับทหารเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ทำการเกษตร ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

Contact us