1   คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เนื่องในโอกาส
วันสงกรานต์ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 29 เมษายน 2553

 

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อสาธารณประโยชน์
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 เมษายน 2553
 

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1  1 นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีด้านวิชาการ มอบนโยบายการปฎิบัติ
งาน การดำเนินงาน ควบคุม และตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และได้ตรวจแปลงนาข้าวและ
สาธิตการไถกลบข้าว ณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 23 เมษายน 2553

                                                               0 อ่านรายละเอียด
1   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยส่วนวิชาการฯ และสพด.พิษณุโลกร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร"จัดงานวันรณรงค์การควบคุม
และตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล" ณ ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธาน
ในพีธีฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2553
 
                                                               0 อ่านรายละเอียด
1   คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก สำนักงานพัฒนาที่ดินและสถานีพัฒนา
ที่ดิน/ศูนย์ฯที่ดำเนินกิจกรรม 5ส ดีเด่นประจำปี 2553 นำทีมโดย นายชุมพล
วรรธนะสาร ได้เดินทางมาตรวจที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ในวันที่ 30 มีนาคม 2553
 
                                                               0 อ่านรายละเอียด
   นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายพิทักษ์ อินทะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และคณะ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 11 มีนาคม 2553
 

                                                               0 อ่านรายละเอียด
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)ร่วม
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักสำรวจดิน และวางแผนใช้ที่ดิน(นายศิริพงษ์ อินทร-
มงคล) นายอัธยะ ทินจงสกุลดิษฐ นักสำรวจดินชำนาญ การพิเศษและคณะซึ่ง
ได้บรรยายถึงศักยภาพการทำงานของโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย
รายแปลง(version 2.2) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
                             0 อ่านรายละเอียด
  นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานใน โครง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรระดับพื้นที่ด้านมาตรฐานเกษตรอิน
ทรีย์ หลักสูตร4และหลักสูตร5 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2553
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

                                                               0 อ่านรายละเอียด
  คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8ร่วมกิจกรรม
"Big Cleaning Day "โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นผู้นำ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553                                                               0 อ่านรายละเอียด
 1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)เป็น
ประธาน ในโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตร"การพัฒนาหมอดินอาสา
ประจำตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2552 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552


                                                               0 อ่านรายละเอียด
 1 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร"การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2553
ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2552
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552

                                                               0 อ่านรายละเอียด
 0 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)เป็น
ประธานในโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร"การพัฒนาหมอดินอาสา
ประจำตำบล" ปีงบประมาณ 2553 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำำนักงาน
พัฒ นาที่ดินเขต 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2552
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552
                               
                                0 อ่านรายละเอียด
 0 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร
หลักสูตร"การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐ
กิจพอเพียง" ปีงบประมาณ 2553 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552

                                                               0 อ่านรายละเอียด
 0 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสัก
การะ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ ศาลา
กลาง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552                                                               0 อ่านรายละเอียด
 0 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมปลูกหญ้าแฝกในงานพิธี
ปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา
ณ ตำบลบ้านกร่ง อำเภอเืมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552


                                                               0 อ่านรายละเอียด
 0 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (นายพิทักษ์ อินทะพันธ์)
เป็นประธานในพิธี"ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน"
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552                                                               0 อ่านรายละเอียด

0 นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและนายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแก่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552

                                                               0 อ่านรายละเอียด