หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม
หลักสูตร การประเมินผลโครงการและนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการตรวจราชการฯ
หลักสูตร การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยฯ
การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐฯ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
การพัฒนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม 2
การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ
อบรมการใช้กล้องระดับฯ
หลักสูตร การใช้งานเครื่อง Gamin GPSmap 64 sc
หลักสูตร การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม
อบรมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูง
Contact us