หน้าที่ความรับผิดชอบ
    บุคลากร
    ขั้นตอนการทำงาน
    ผลงานปีงบประมาณ 48
    แผนงานปีงบประมาณ 49
    ภาพกิจกรรม
 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
     
              :   สำรวจทำแผนที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน ในระดับไร่นา  
     
  ลักษณะงาน  
          
               :   สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 4,000  
               :   สำรวจทำแผนที่ถือครองที่ดิน 1 : 4,000  
     
    กฏหมาย - นโยบายรองรับ  
       
                  :   พรบ.พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2526