27062559.jpg

 

27062559-2.jpg

 

27062559-3.jpg

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายเทอดศักดิ์ อนากาศ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   เข้าร่วมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน

...คลิกรายละเอียด >>>

วันที่  27 มิถุนายน 2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
    มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกหน่วยบริการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ณ วัดไผ่ลูกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

...คลิกรายละเอียด >>>
วันที่  27
มิถุนายน  2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างการรับรู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความถี่ FM 96.75 mh. เวลา 10.10-11.00 น.

...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่  24
มิถุนายน  255

27062559-4.jpg

 

27062559-5.jpg

 

27062559-6.jpg

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายสุชาติ ภู่เกิด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญเดี่ยว บุญหมั้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  23  มิถุนายน 2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ร่วมกับ กรมการข้าว ในกิจกรรมลดต้นทุน โดยจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามรูปแบบธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ณ สหกรณ์เมืองตรอนจำกัด
...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  21  มิถุนายน  2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายสุชาติ ภู่เกิด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สนับสนุนวัสดุการเกษตรโรงเรียนต่อยอด ณ โรงเรียนนาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ,โรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ,โรงเรียนบ้านห้วยคอม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ,โรงเรียนบ้านนากล่ำ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  16  มิถุนายน 2559

 59-06.jpg

 

 59-06-1.jpg

 

 59-06-2.jpg

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
ตรวจเยี่ยมโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนบ้านเกาะตาเพชร หมู่ 3
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายคำนึง เส็งเมือง หมอดินอาสาประจำตำบลและประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

...คลิกรายละเอียด>>>

วันที่  15 มิถุนายน 2559

 

นายสุชาติ ภู่เกิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชาตรี โชตยันดร นักวิชาการเกษตสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ดำเนินการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อปลูกรอบขอบสระ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินณ บ้านนายาง
ม.6 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
จำนวน 110,000 กล้า
 
...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่  
13 มิถุนายน 2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2559 ณ บ.ท่าดินขาว ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่  
13 มิถุนายน 2559

 59-06-3.jpg

 

 59-06-4.jpg

 

59-06-5.jpg 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นางสาววันเพ็ญ หลวงกว้าง จัดรายการ“หมอดินวันนี้“ หัวข้อเรื่อง หญ้าแฝก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ FM 96.75

...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  10  มิถุนายน 2559

 

นายพัฒนา อภิญดา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้
นางสาววันเพ็ญ หลวงกว้าง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  10   มิถุนายน  2559

 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ด้วยความยินดียิ่ง
...คลิกรายละเอียด>>>

ณ วันที่  31  พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

นายเอนก ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
ประธานคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขับเคลื่อนงานตาม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
...คลิกรายละเอียด>>>

วันที่  15   มีนาคม 2559

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ พบปะยามเช้า (Morning meeting) โดยมีนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน  
...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่  8 มีนาคม  2559

 

นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ

ตรวจเยี่ยมและดิดตามงานตามนโยบายของ รัฐบาล ของสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ โดยมี นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์และข้าราชการเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
...คลิกรายละเอียด>>>
วันที่   7   มีนาคม  2559

 

 

นายเอนก ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง พิชัย ท่าปลา เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่  3 มีนาคม 2559

 

นายนิพนธ์ อุดปวง
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8
ร่วมกับนายเอนก ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์  
ร่วมตรวจรับการก่อสร้างสระเก็บน้ำบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่6 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า. จังหวัดอุตรดิตถ์
...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559

 

นายเอนก ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อุตรดิตถ์
 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง ตรอน พิชัย ท่าปลา ฟากท่า เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ...คลิกรายละเอียด>>>
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559