- จะติดต่อขอรับกล้าหญ้าแฝกได้ที่ใดบ้าง ?
ตอบ    สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดของท่าน หรือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
   
  - การตรวจวิเคราะห์ดินของเกษตรกร มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?
ตอบ   ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ได้ที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
             หรือ ส่งที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อส่งต่อ
   
  - สามารถขอรับน้ำหมักชีวภาพได้ที่ใด ?
ตอบ    สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และสำนักงานเขตพัฒนาที่ดิน
   
  - ปูนโดโลไมท์ ใช้เพื่ออะไร ?
ตอบ     ใช้เพื่อปรับปรุงดินที่เป็นกรดรุนแรง โดยปริมาณการใช้ต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินเสียก่อน หรือ
               ปรึกษาเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน
Contact us