หน้าที่ความรับผิดชอบ ผอ.สพข.8
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป                            หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน    หน้าที่ความรับผิดชอบ  
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน              หน้าที่ความรับผิดชอบ  
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่                หน้าที่ความรับผิดชอบ  
กลุ่มวิเคราะห์ดิน                              หน้าที่ความรับผิดชอบ