หน้าที่ความรับผิดชอบ ผอ.สพข.8
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป                            หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน    หน้าที่ความรับผิดชอบ  
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน              หน้าที่ความรับผิดชอบ  
กลุ่มสำรวจและทำแผนที่                หน้าที่ความรับผิดชอบ  
กลุ่มวิเคราะห์ดิน                             หน้าที่ความรับผิดชอบ  

Contact us