1.     พันธกิจ
  1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
  2. วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
  4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
  5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
 2.    เป้าประสงค์หลัก
  1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่
  2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน
  3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
  4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน
  5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน
  6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
  7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
 3.     ประเด็นยุทธศาสตร์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร