พันธกิจ
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
2. วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

   เป้าประสงค์หลัก
1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่
2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน
3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน
5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน
6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

    ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร

 

Contact us