อำนาจหน้าที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
1. ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
2. ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
3. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต      และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
5. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
2. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด
3. บริหารงานบุคคล และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน
4. ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับ 
1. ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ
2. ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
4. ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
5. จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับ
1. สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
2. สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
4 วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตำบล
6. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ มีหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับ 
1. สำรวจ และจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด พื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
2. สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
4. สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิเคราะห์ดิน มีหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับ

1. ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
2. ศึกษา วิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
3. ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ย
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ สพด.ในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
( สพด.พิษณุโลก สพด.เพชรบูรณ์ สพด.อุตรดิตถ์ สพด.เลย และ สพด.พิจิตร)

1. ศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
2. ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริม การสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
3. การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
4. ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน และแผนพัฒนาการเกษตร
5. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่
6. เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย