ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2563)
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 [ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563]

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 [ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563]