รายงานสรุปการใช้ที่ดิน...ประเทศไทย
 
-
สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2543/2544
 
-
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2543/2544
 
-
สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2549/2550
 
-
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2549/2550
 
-
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2551/2552
รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2543
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2544
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2545
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2549
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2550
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2551
 
-
ผลการดำเนินงานปี 2552
ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดินปี 2545
 
-
แผนที่การใช้ที่ดินภาคเหนือ
 
-
แผนที่การใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
-
แผนที่การใช้ที่ดินภาคกลาง
 
-
แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา
 
-
แผนการใช้ที่ดินโครงการพิเศษ
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
-
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550
 
-
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2549
รายงานสภาพการใช้ที่ดินระดับประเทศไทย
รายงานสภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
รายงานผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง (20 จังหวัด)