เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา - น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และ
พื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดแสดงข้อมูล แผนที่เขต
การใช้ที่ดิน จ.พิจิตร เพื่อแสดงลักษณะภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน เขตความเหมาะสมของดินเพื่อ
การปลูกข้าว อ้อย และข้าวโพด และแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ตามนโยบาบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผู้อำนวยการสถานัพัฒนาที่ดินพิจิตร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
Contact us