เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ณ หมู่ 9 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

Contact us