เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 8/2562
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
บริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรม
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us