เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น
แผนการใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ บัตรดินดี Zoning by Agri-Map ละการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เป็นต้น โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Contact us