เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม การดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 9/2562 เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และเสนอแผนการปฏิบัติงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2563 ของคณะทำงานฯ โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us