เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเส้นทางพระราชดำเนิน 1,000 เมตร
โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก

Contact us