เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2562
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันดินโลก โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us