เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยตาม
ที่รัฐบาลประกาศเชิญชวนในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบ
รอบ 100 ปี ณ บริเวณสนามหญ่าหน้าสำนักงานเขต 8  ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 กับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2560 ...อ่านรานระเอียด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินพิจิตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สพข.8 สพด.พิจิตร เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
34 สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในโครงการ"เกษตรหนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” ...อ่านรานระเอียด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มสำ
รวจและทำแผนที่ ร่วมด้วย นายสุรินทร์ พันธ์สิงห์ นายนพดล กองจริต และนายสุทิน พันหิรัญ ในฐานะ
กรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก นายธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายก อบต.บ้าน
กร่าง และนายอนุชิต โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกคลองความยาว 2,917 ม.ความลึก 400,000 ลบม. บ้านมาบหมู หมู่ 7
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการจัดทำการบริหารความ
เสี่ยงตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญ ผอ.สพด.พิจิตร ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามงาน
โครงการ พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมกับ ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเช็คความถูกต้องของแบบแปลน
งานก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ รก.ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดินอาสาประจำตำบลวังสำโรง จังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของ
เกษตรกร และได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหา ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 5/2560 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.45 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าทูลละออง
พระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แปลงนาอินทรีย์ของกอง
พันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เขต 18 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ปลับเปลี่ยน
N ข้าวเป็นอ้อยโรงงาน โครงการบริหารจัดการพิ้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri map) หมู่ที่ 4
บ้านหนองนาดำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งได้ประชุมถึงการกำหนดตัวชีวัต (KPI) เป้าหมาย
(Target) แต่ละเป้าประสงค์ กำหนดแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้ประชุมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic
Issues) และ เป้าประสงค์ (Goals) และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เป็นประธานการเปิดโครงการ "แปดล้านเก้ากล้าหญ่าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" และร่วม
ปลูกหญ่าแฝก ณ บริเวณสระเก็บน้ำ บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ซึ่งในการประชุมในครั้งที่ 2/2560
ได้ประชุมเพื่อหาขอสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำ SWOT ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8... อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ่างเก็บน้ำ
ความจุ 65,000 ลบ.ม. บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 พลเอกฉัตร  ชัยสาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทีดินเขต 8
ผอ.สพด. ร่วมให้การต้อนรับ ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 8 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ดร.ทินกร ทาตระกูล รอง
อธิการบดี ม.เทคโนราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพข.8 สพด.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำ โครงการ
โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความยาว 947 เมตร บ้านมาบหมู หมู่ที่ 7
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับคณะหมอดินน้อยในโครงการ
ฝึกอบรมหมอดินน้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
6 โรงเรียน จำนวน 90 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้เรื่องดิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน
ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสุเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางมา
ติดตามงานโครงการบริหารจัดการข้าวครบวงจร กิจกรรมปลูกพืชปุ๋ยสด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผชช.
 ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ร่วมกับ กนผ. จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษากระบวนการดำเนิน
งานการประกาศเขตอนุรักษ์ฯ ตาม พรบ. พัฒนาที่ดินฯ โดนมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้ร่วมงานวันคร้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน "54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่
ความยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8
ได้เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเร่งติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี ผอ.สพด.
ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 24-25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานนโยบาย โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ภายใต้โครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ในเพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเร่งติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี ผอ.สพด.
ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนำ้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี 2560...อ่านรายละเอียด
ระหว่างวันที่ี่ 25-27 มกราคม 2560 เวลา - น. พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ
สำนักราชเลขาธการ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน" ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์  ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ได้เป็น
ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยนายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุมหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ ปี2561 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดในกลุ่มจังหวัดลุ่มนำ้เจ้าพระยา (19 จังหวัด) ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "เรียนรู้ น้อมนำ ทำตามที่พ่อสอน" โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. รก.ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
เป็นประธานเปิดอบรม "การพัฒนาหมอดินอาษาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมี
หมอดินอาษาประจำตำบลของ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย จ.อุตรดิตถ์ ในพื้นที่เขต
ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่ารายละเอียด
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรดินในพื้นที่รับผิดชอบ ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการ เตรียมการเปิดบ้าน Open House"ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกรมพัฒนาที่ดิน"เปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ที่จะเปิดให้เกษตรกร นิสิตนักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 ...อ่านรายละเอียด
       
เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประ
ชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชุมหารือเตรียมการเปิด
พิพิธภัณฑ์ดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุม หัวหน้าส่วยราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 6 /2559 ผ่าน วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น2 โดยมี ผอ.กลุ่ม
ผอ.สพด. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ผอ.วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวางแผน
การใช้ที่ดิน ได้ร่วมประชุมหาลือกับตัวแทนจาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เกี่ยวกับการปลูกข้าอินทรีย์
ของกองทัพภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดิน
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดพิพิธภัณฑ์ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดย
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8 ได้จัดให้มีการลงนามถวายอาลัยและทำบุญ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มี ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมลงนามถวายอาลัยโดยพร้อมเพียงกัน
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.09 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2559 โดยมี
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8 ผอ.สพด. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสาธุชน ร่วมพิธี
ณ วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการ และ
ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้งความเข้าใจและแนวทางการสำรวจบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการ และ
ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องโครงการเกษตรทฤฏีใหม่ และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (Zoning by Agrimap) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน กฐินพระราชทาน ปี2559 ซึงจัดที่วัด มงคลทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร ระหว่าวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้เชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น2 โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conferrence ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณภายในสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงานปี 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2560 ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อม
ด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเดอะปาร์ค ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ
แนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน Zoning และ Agri Map ผ่านทาง VDO Conference จากห้อง
ประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ... อ่านรายละเอี่ยด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การ
ต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายคนรักษ์แฝกโครงการประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ" พร้อมหมอดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช./ผอ.สพด. และ หัวหน้ากลุ่ม เข้าประชุมติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8.... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและคณะ เข้าพบปะและปรึกษาร่วมกับ นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และคณะ เรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรง
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรม
พัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งได้ประชุมผ่านทาง VDO Confrarence จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
อบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาความพร้อมบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เพื่อขับเคลื่อนนโย
บายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม" ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม และหน.ฝ่าย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็น
ประธาน การประชุมทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องเขตป่าไม้ถาวรจังหวัดตาก โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีด้านบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกลู อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ จ.พิจิตร
โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนา
ที่ดินพิจิตร.....อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เดินทางไปร่วมพิธี
เปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี2559 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันพืชมงคล
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเน้น
ย้ำถึงนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมพัฒนาที่ดินเขต 8 ......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศการสงกรานต์ ปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ณ สถานีพัฒนาที่ดิน
พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าตรวจเยี่ยม
และดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดินและโดมอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ได้เป็นประธานในการ
ประชุมโครงการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าวฤดูนาปรังปี 2560 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวย
การสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด
ถนนทางเข้าสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559
ให้ดำเนินการ.......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ได้เป็นประธานในการ
ประชุมรับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง ........อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สพด.พิษณุโลก รักษาราชการแทน ผอ.สพข.8 ได้เชิญ
ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมี ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8.......อ่านรายละเอียด
1 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ต้อนรับ ดร.อรรถ สมร่าง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ โดยมีนายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 15.00 น. ....อ่านรายละเอียด
1 เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence เรื่อง คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559โดยมีนายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 9.00 น. ....อ่านรายละเอียด
1 นายสุรเดช เตียวตระกูล รธพ.ปก. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปีงบประมาณ 2558" ณ มอนเธอร์เลย์ปารค์ รีสอร์ท  อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่  23 – 24 พฤศจิกายน 2557.....อ่านรายละเอียด
1 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมนา เรื่อง ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผอ.สพข.8 ได้จัดให้้มีการประชุม เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารรอบๆ บริืเวณ โดยมี คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สพข.8 ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและช่วยกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน...
อ่านรายละเอียด
1 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจงานแหล่งน้ำซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สพด.พิจิตร และ สพด.เลย โดยมีนายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และนางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร ให้การต้อนรับดังกล่าว...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.คณะทำงานศึกษาการป้องกันดินถล่ม นำโดย นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.และเจ้าหน้าที่ของ กปร.เดินทางมา สพข.8 เพื่อประชุมคณะทำงานศึกษาการป้องกันดินถล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ สพข.8 ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
วันจันทร์ีที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 จากกรมฯ โดยมี ผชช. /ผอ.กลุ่ม /ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 09.30 น...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานเิปิดงานโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำฯ ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพข.8 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ของ สพด.เพชรบูรณ์และ สพข.8 ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานเิปิดงานโครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ณพื้นที่เกษตรกร ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพข.8 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านรายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 จากกรมฯ โดยมี ผชช. /ผอ.กลุ่ม /ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 09.30 น....อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เดินทางไปตรวจงานแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพด.เลย โดยมี นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมตรวจงานดังกล่าว...อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13..00 น. นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ได้เชิญ ผชช./ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัด และการกรอกแบบฟอร์มรายงานพื้นที่ดำเนินการ IPA ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 เป็นผู้ดำเนินการ ดังกล่าว...อ่านรายละเอียด
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 และเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับ นายสุรเดช เตียวตระกูล รธพ.ปก. พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมและติดตามงานแหล่งน้ำฯ ของ สพข.8 โดยมี ผชช. /ผอ.กลุ่ม /ฝ่าย /สพด.พิษณุโลก เลย และ สพด.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมติิดตามงานแหล่งน้ำฯ ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 08.30 น...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับ นายสุรชัย หมื่นสังข์ ผอ.สพข.3 ประธานคณะติดตามโครงการฯ นางกาญจนา ชื่นพิชัย ผชช.สพข.6 และนางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์ กผง.และเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนำร่องการผลิตพืชเศรษฐกิจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 13.00 น. โดยมีี้ นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 และเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้รับรายงานตัวพนักงานราชการใหม่ที่สอบได้ จำนวน 9 คน พร้อมเข้ารับการอบรมพนักงานราชการใหม่ โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมให้โอวาท ทั้งนี้ นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 เข้าร่วมอบรมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุม 5 ส ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และติดตามงานฯ 5 ส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้มี กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 3 เพื่อนๆ ชาว สพข.8 ร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในเขตฯ บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน พื้นที่ถนน สนามหญ้า และลานจอดรถให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกลู รธพ.ปก เป็นประธานฯ พร้อมนี้ นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สพข. และ สพด. ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ...อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 2 เพื่อนๆ ชาว สพข.8 ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในเขตฯ บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน พื้นที่ถนน สนามหญ้า และลานจอดรถให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่ามองดูเป็นยิ่งนัก...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ส่วนภูมิภาค ณ สพข.8 ...อ่านรายละเอียด

Contact us