เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 2/2564 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล มุ่งสู่เกษตร 4.0 รุ่นที่ 1 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม
ทางไกลWeb Conference โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านวางแผนการใช้ที่ดิน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม
ทางไกล VDO Conference เรื่องคำสั่งในการมอบอำนาจกรมพัฒนาที่ดิน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล
Web conference ไปยัง สพด. เพื่อติดตามความก้าวหน้างาน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม
ทางไกล VDO Conference เรื่องการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ Work From Home อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อน
งานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จากนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบการประชุมทางไกล
Video Zoom อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุม นำเสนอออกแบบล่วงหน้า งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
(เพื่อก่อสร้างงานฯในปีงบประมาณ 2564) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม
และโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผชช. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และสถานการณ์ COVID 19
ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3/2563
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส
ตามพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่ม/ฝ่าย การลดเลิกใช้พลาสติกและขยะในหน่วยงาน
และมาตรการการตรวจคัดกรองบุคลากรของ สพข.8 อ่านรายละอียด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้สั่งการให้ตั้งจุดตรวจ
คัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการภายในหน่วยงานและได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกัน ไวรัส covid-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โครงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2563 อ่านรายละเอียด
มื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมนำเสนอออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 1/2563
(เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2564) อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2563
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของ สพข.8 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2563 พิจารณาแบบก่อสร้างบ่อดักตะกอนดินและอาคารชะลอความเร็วของน้ำ
การคัดเลือกกระบวนการตามตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2563
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ในเรื่องการจัดทำบอร์ดผู้บริหารฯ ของสพข.8
การจัดทำบอร์ดกิจกรรม 5ส อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2564
ภายใต้โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง
งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 9/2562 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (ร่าง พ.ร.บ. งบฯ 63) อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่าย
หมอดินอาสาอย่างเป็นระบบ” ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ออกแบบล่วงหน้า งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2564) เพื่อชี้แจงเงื่อนไขของโครงการฯ วางแผนการดำเนินงาน
โครงการออกแบบล่วงหน้าฯ พร้อมรับฟัง ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ผชช. และเจ้าหน้าที่ สพข.8 ร่วมต้อนรับตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 3 คณะอาจารย์
นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และหมอดินอาสาของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ และเลย ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “เปิดบ้าน สพข.8” เนื่องในวันดินโลก 2562 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดบ้าน สพข.8” เนื่องในวันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรของสพข.8 ตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 3 คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2562
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงานวันดินโลก โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเส้นทางพระราชดำเนิน 1,000 เมตร
โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม การดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 9/2562 เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และเสนอแผนการปฏิบัติงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2563 อ่านรายละอียด
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น
แผนการใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ บัตรดินดี Zoning by Agri-Map อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.พิจิตร
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านปากน้ำ หมู่ 3 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 8/2562
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงาน 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 60,000 ลบ.ม. ณ บ้านบ่อรัง หมู่ 20 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สพข.8 และสพด.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยร่วมกับกรมประมง และหน่วยงานราชการต่างๆ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
พร้อมด้วย นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา
วิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ
อนาคตเปลี่ยน” ของสำนัก ก.พ.ร. อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.50 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.พิจิตร นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงาน 100% โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนอง ความจุ 150,000 ลบ.ม.
ณ บ้านหนองแขม หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านราบละเอียด
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 7/2562 เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามงานแหล่งน้ำ การจัดงานวันดินโลก ศูนย์เครือข่าย CESRA สมัชชาดินประเทศไทย และรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปี 2562
โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา
โรงแรมฟอร่าฮิลล์ รีสอร์ท ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เลย
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ คลองส่งน้ำ ณ บ้านวังแคน หมู่7 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน
การประชุมแผนงานวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม ปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
โดยมี ผชช. ผอ.สพด. นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เพชรบูรณ์
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจงาน 100% โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นความสูง 2.50 เมตร ณ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน การประชุม
นำเสอนออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2563)
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตร ที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพื่อนำเสอนออกแบบ
ล่วงหน้าฯ รับฟังแนวทางการดำเนินงาน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3/2562 และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและดำเนิน กิจกรรม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผอ.สพด.พิษณุโลก
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความยาว 870 เมตร ณ บ้านใหม่ดินทอง หมู่ที่ 6 ต.ดินทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ความจุ 63,500 ลบ.ม. ณ บ้านโคกตายอ หมู่ที่ 2 ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมฯ เร่งรัดการเบิกจ่าย
และแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรดีเด่น อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุม
นำเสนอออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2563)
เพื่อนำเสนอพื้นที่จัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนที่สูง
พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วย ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
เยี่ยมชมจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จุดบริการสาขา1 และแปลงปลูกข้าวโพดณ หมู่ที่ 2
ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการฝึกอบรม“ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการ
วางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร”ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video
Conferencing ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ณ บ้านนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนิทรรศการภายในอาคาร และคณะทำงานนิทรรศการกลางแจ้ง
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิต การจัดงาน วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดงาน โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน
และนิทรรศการ โดยมี ผชช. ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่ม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผอ.สพข.8 ผชช.
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และพบปะหารือ
กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านวังมะสระ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
เพื่อกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำ
แผนที่แสดงข้อมูลการสำรวจความต้องการของเกษตรกร โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ
โคกหนองนาโมเดล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมนายช่าง ผู้ควบคุมงาน
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 15,800 ลบ.ม. ณ บ้านรายชะโด หมู่ 6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 8/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ แผนการดำเนินงานวันดินโลก โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั่วประเทศ
ขับเคลื่อนงานวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด.พิษณุโลก
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกคลอง ความยาว 2,000 เมตร ณ บ้านปูนสวรรค์ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดี
ด้านบริหาร เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
สานพลังประชารัฐ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สพข.8 ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าส่วน
ราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนาของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านประดา หมู่ 8 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลา
กลางจังหวัดพิษณุโลก และศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผอ.สพด.พิจิตร ร่วมลงพื้นที่ชี้เป้าโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนาของจังหวัดพิจิตร และรับฟังปัญหาอุปสรรค
ในการประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ณ บ้านหัวดง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของโครงการ และเรื่องประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันดินโลก” โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2562
และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นปอเทือง
เพื่อร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานฯร่วมประชุม
และร่วมกันทำกิจกรรม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561
โดยมี ผอ.สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
ความจุ 280,000 ลบ.ม. ณ บ้านวังชมภู หมู่ 7 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
ณ บ้านโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
มื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่5/2561 และร่วมทำ
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมประชุม
และร่วมกันทำกิจกรรม ณ สถานที่ให้บริการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานขับเคลื่อน
การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย และ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ณ หมู่ 9 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ โครงการเพิ่มทักษะ
อาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการ
สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1
ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันเที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้รับมอบ
จากกรมพัฒนาที่ดิน และส่งมอบให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด นำไปปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น.นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 และเจ้าหน้าที่ของ สพด.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านวงศ์ปัญญา หมู่ที่ 11
ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
มื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผอ.สพข.9 ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขต 6 และภาคีฯ ครั้งที่ 1/2561 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกบึง
ณ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้แก่โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ำ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
และโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง
ผอ.สพข.8 ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ
Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายนิยม เยี่ยมอ่อน ผอ.สพด.เลย และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแนวทางดำเนินโครงการการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และนายวิญญู เจ็กชื่น ผอ.สพด.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”ประจำปีงบประมาณ 2561
รุ่นที่ 4 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมประชุม และร่วมกันทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม และห้องพัสดุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกบึง ณ บ้านหนองแขม หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 1,000 เมตร
ณ บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ วิศวกร และช่างควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 465,000 ลบ.ม. ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านซับอีปุก หมู่ที่ 7 ต.ซับพุทรา
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ 2561
รุ่นที่ 2 ณ อาคารฝึกอบรม สพด.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง
( พรรณไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร )
จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผอ.สพด.เลย ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ร่วมลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ อุดปวง
ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ. สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการเสด็จฯทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ “ เดินตามรอยเท้าพ่อ ”
ยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.พิษณุโลก
ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน เปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมศึกษา
ดูงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงานการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านคลองคต หมู่ที่ 6 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน โครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัย สพข.8 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน โดยมี รก.ผชช. ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านยางคอยเกลือ หมู่ 6 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายสุชาติ ยอดกุศล ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่ สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ สพข.8 ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจผลงาน การปลูกหญ้าแฝกเกษตรกร ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำล้น ความจุ 61,000 ลบ.ม. บ้านสระแก้ว หมู่ 3 ต.สระแก้ว
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายชาญ คำใส ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนฯ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยเรื่อง
การสูญเสียดินและธาตุอาหารจากการกร่อนดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกลร่วมกับพืชตระกูลแตง ณ บ้านนาลึ่ง ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 1,000 เมตร ณ บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่ 1
ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมชี้แจง
แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายสุชาติ ยอดกุศล ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
การและคณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานและร่วมกันเสนอแนะข้อ
คิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนางานของสำนักงานฯ โดยมี ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 201,500 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบประเมินที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี ผชช.
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมกันจัด
กิจกรรมกีฬาภายในหน่วยงานทุกวันพุธหลังเวลาเลิกงาน โดยมีการจัดการแข่งขันเปตองระหว่าง กลุ่ม/
ฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ ชุมชน
(งบ CEO จังหวัด) ปีงบประมาณ 2561 โดยมีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 204 คน อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัณนาที่ดินเขต 8
พัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน
การประชุมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส และ
ร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อช่วยพัฒนางานของสำนักงานฯ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 มอบหมายให้นางชุติมา จันทร์เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
และนายสาธิต กาละพวก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ผชช. และผอ.กลุ่ม ร่วม
ตรวจเยี่ยมการสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการก่อสร้างต่อไป ณ บ้านสัมพันธ์
หมู่ที่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นระดับเขต ปี พ.ศ. 2561 ของนายบอวร พิมสาลี เกษตรกรบ้านป่าคาย ณ บ้านป่าคาย หมู่ที่ 2 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561 ตามแนวทาง 5ส เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
มื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุชาติ ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทำงานสำรวจ
และออกแบบล่วงหน้าเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม - ดอน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
พิจิตร ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำคลองห้วยทุ่ง บ้านมาบฝาง หมู่ 4 บ้านหนองไข่เน่า
หมู่ 5 บ้านหนองขาว หมู่ 6 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานนโยบายรัฐบาล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เกษตรแบบแปลงใหญ่ ศพก. Zoning by Agri - Map ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
พร้อมอาคารระบายน้ำล้น ความจุ 61,000 ลบ.ม. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
ความจุ 42,300 ลบ.ม. บ้านยางตอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความจุ 288,500 ลบ.ม.
ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกคลอง ความยาว 790 เมตร อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก. ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit School เรื่อง การออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และจัดทำคำของบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
และนายสาธิต กาละพวก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน
และแนวทางการเลือกใช้วัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดิน ให้กับทหารเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ทำการเกษตร ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
นางสาวปภาดา ฟูรังษีโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ เพื่อ
สรุปผลการเข้าตรวจสอบ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2561
โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนางสถาพร เตียวตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ความจุ 456,000 ลบ.ม. บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านน้ำคบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ งดเผาฟางข้าว “สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายสมบูรณ์
ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีหมอดินอาสาประจำ
ตำบลพันชาลี และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ณ แปลงสาธิตบ้านไร่พันชาลี หมู่ที่ 1
ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก นางสาวกฤษลดา
ประทุมสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และทีมงานที่ปรึกษาฯ ติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนงานใน
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ "เกษตรอินทรีย์" โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ "ต้นไม้พระราชทาน" และ
โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายสุชาติ ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์และ นิสิตคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน พื่อให้นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชนิดดินและสภาพภูมิประเทศและศึกษาชนิดของดินในภาคเหนือตอน
ล่าง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครง
ไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามงาน ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี
ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ การพิจารณาการประกวดผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำ การปลูหญ้าแฝก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ประจำปี 2561 ภาคเหนือ (สพข.6
สพข.7 และสพข.8) โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มอบแนวทาง
การทำงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย
นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย นายนพดล กองจริต นายช่างผู้ควบคุมงาน
ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเลย ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ดำเนินการ บ้านน้อยนาขำ หมู่ 1 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง
จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมกันทำกิจกรรม
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ของกลุ่ม/ฝ่าน สถานัพัฒนาที่ดิน
ในสังกัด และ เรื่องระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - Document) โดยมี ผชช. ผอ.สพด
ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถานีพัฒนา
ที่ดินพิษณุโลก อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุชาติ ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาภาควิชาศาสตร์
การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ดิน และส่วนอื่นๆ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8  อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราช
การแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อสั่งการของ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสุโขทัย ในเรื่อง "พัฒนาที่ดินเชิงลุ่มน้ำ
ตามศาสตร์พระราชา" อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
ประธานการประชุมหารือการประธานการประชุมหารือการรักษ์ดินและน้ำ ปี 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราช
การแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2561 โดยมา ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ รก.ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยตาม
ที่รัฐบาลประกาศเชิญชวนในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบ
รอบ 100 ปี ณ บริเวณสนามหญ่าหน้าสำนักงานเขต 8  ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 กับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2560 ...อ่านรานระเอียด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินพิจิตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สพข.8 สพด.พิจิตร เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
34 สำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในโครงการ"เกษตรหนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” ...อ่านรานระเอียด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มสำ
รวจและทำแผนที่ ร่วมด้วย นายสุรินทร์ พันธ์สิงห์ นายนพดล กองจริต และนายสุทิน พันหิรัญ ในฐานะ
กรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก นายธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายก อบต.บ้าน
กร่าง และนายอนุชิต โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกคลองความยาว 2,917 ม.ความลึก 400,000 ลบม. บ้านมาบหมู หมู่ 7
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการจัดทำการบริหารความ
เสี่ยงตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญ ผอ.สพด.พิจิตร ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามงาน
โครงการ พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมกับ ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเช็คความถูกต้องของแบบแปลน
งานก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ รก.ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดินอาสาประจำตำบลวังสำโรง จังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของ
เกษตรกร และได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหา ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 5/2560 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.45 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าทูลละออง
พระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แปลงนาอินทรีย์ของกอง
พันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เขต 18 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ปลับเปลี่ยน
N ข้าวเป็นอ้อยโรงงาน โครงการบริหารจัดการพิ้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri map) หมู่ที่ 4
บ้านหนองนาดำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งได้ประชุมถึงการกำหนดตัวชีวัต (KPI) เป้าหมาย
(Target) แต่ละเป้าประสงค์ กำหนดแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้ประชุมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic
Issues) และ เป้าประสงค์ (Goals) และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เป็นประธานการเปิดโครงการ "แปดล้านเก้ากล้าหญ่าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" และร่วม
ปลูกหญ่าแฝก ณ บริเวณสระเก็บน้ำ บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ซึ่งในการประชุมในครั้งที่ 2/2560
ได้ประชุมเพื่อหาขอสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำ SWOT ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8... อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ่างเก็บน้ำ
ความจุ 65,000 ลบ.ม. บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 พลเอกฉัตร  ชัยสาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทีดินเขต 8
ผอ.สพด. ร่วมให้การต้อนรับ ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 8 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ดร.ทินกร ทาตระกูล รอง
อธิการบดี ม.เทคโนราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพข.8 สพด.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำ โครงการ
โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความยาว 947 เมตร บ้านมาบหมู หมู่ที่ 7
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับคณะหมอดินน้อยในโครงการ
ฝึกอบรมหมอดินน้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
6 โรงเรียน จำนวน 90 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้เรื่องดิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน
ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสุเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางมา
ติดตามงานโครงการบริหารจัดการข้าวครบวงจร กิจกรรมปลูกพืชปุ๋ยสด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผชช.
 ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ร่วมกับ กนผ. จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษากระบวนการดำเนิน
งานการประกาศเขตอนุรักษ์ฯ ตาม พรบ. พัฒนาที่ดินฯ โดนมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้ร่วมงานวันคร้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน "54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่
ความยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8
ได้เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเร่งติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี ผอ.สพด.
ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 24-25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานนโยบาย โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ภายใต้โครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ในเพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเร่งติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี ผอ.สพด.
ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8...อ่านรายระเอียด
เมื่อวันที่ี่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนำ้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี 2560...อ่านรายละเอียด
ระหว่างวันที่ี่ 25-27 มกราคม 2560 เวลา - น. พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ
สำนักราชเลขาธการ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน" ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์  ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ได้เป็น
ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยนายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุมหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ ปี2561 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดในกลุ่มจังหวัดลุ่มนำ้เจ้าพระยา (19 จังหวัด) ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "เรียนรู้ น้อมนำ ทำตามที่พ่อสอน" โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. รก.ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
เป็นประธานเปิดอบรม "การพัฒนาหมอดินอาษาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมี
หมอดินอาษาประจำตำบลของ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย จ.อุตรดิตถ์ ในพื้นที่เขต
ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่ารายละเอียด
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรดินในพื้นที่รับผิดชอบ ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการ เตรียมการเปิดบ้าน Open House"ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกรมพัฒนาที่ดิน"เปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ที่จะเปิดให้เกษตรกร นิสิตนักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 ...อ่านรายละเอียด
       
เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประ
ชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชุมหารือเตรียมการเปิด
พิพิธภัณฑ์ดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุม หัวหน้าส่วยราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 6 /2559 ผ่าน วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น2 โดยมี ผอ.กลุ่ม
ผอ.สพด. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ผอ.วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวางแผน
การใช้ที่ดิน ได้ร่วมประชุมหาลือกับตัวแทนจาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เกี่ยวกับการปลูกข้าอินทรีย์
ของกองทัพภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดิน
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดพิพิธภัณฑ์ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดย
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8 ได้จัดให้มีการลงนามถวายอาลัยและทำบุญ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มี ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมลงนามถวายอาลัยโดยพร้อมเพียงกัน
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.09 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2559 โดยมี
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8 ผอ.สพด. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสาธุชน ร่วมพิธี
ณ วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการ และ
ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้งความเข้าใจและแนวทางการสำรวจบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการ และ
ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องโครงการเกษตรทฤฏีใหม่ และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (Zoning by Agrimap) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน กฐินพระราชทาน ปี2559 ซึงจัดที่วัด มงคลทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร ระหว่าวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้เชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น2 โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conferrence ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณภายในสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงานปี 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2560 ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อม
ด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเดอะปาร์ค ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ
แนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน Zoning และ Agri Map ผ่านทาง VDO Conference จากห้อง
ประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ... อ่านรายละเอี่ยด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การ
ต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายคนรักษ์แฝกโครงการประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ" พร้อมหมอดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช./ผอ.สพด. และ หัวหน้ากลุ่ม เข้าประชุมติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8.... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและคณะ เข้าพบปะและปรึกษาร่วมกับ นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และคณะ เรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรง
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรม
พัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งได้ประชุมผ่านทาง VDO Confrarence จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
อบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาความพร้อมบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เพื่อขับเคลื่อนนโย
บายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม" ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์... อ่านรายละเอียด
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม และหน.ฝ่าย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็น
ประธาน การประชุมทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องเขตป่าไม้ถาวรจังหวัดตาก โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีด้านบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกลู อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ จ.พิจิตร
โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนา
ที่ดินพิจิตร.....อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เดินทางไปร่วมพิธี
เปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี2559 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันพืชมงคล
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเน้น
ย้ำถึงนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมพัฒนาที่ดินเขต 8 ......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศการสงกรานต์ ปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ณ สถานีพัฒนาที่ดิน
พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าตรวจเยี่ยม
และดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดินและโดมอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ได้เป็นประธานในการ
ประชุมโครงการไถกลบตอซัง และปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าวฤดูนาปรังปี 2560 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวย
การสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด
ถนนทางเข้าสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559
ให้ดำเนินการ.......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ได้เป็นประธานในการ
ประชุมรับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง ........อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สพด.พิษณุโลก รักษาราชการแทน ผอ.สพข.8 ได้เชิญ
ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมี ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8.......อ่านรายละเอียด
1 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ต้อนรับ ดร.อรรถ สมร่าง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ โดยมีนายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 15.00 น. ....อ่านรายละเอียด
1 เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence เรื่อง คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559โดยมีนายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 9.00 น. ....อ่านรายละเอียด
1 นายสุรเดช เตียวตระกูล รธพ.ปก. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปีงบประมาณ 2558" ณ มอนเธอร์เลย์ปารค์ รีสอร์ท  อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่  23 – 24 พฤศจิกายน 2557.....อ่านรายละเอียด
1 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมนา เรื่อง ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์......อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผอ.สพข.8 ได้จัดให้้มีการประชุม เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารรอบๆ บริืเวณ โดยมี คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ สพข.8 ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและช่วยกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน...
อ่านรายละเอียด
1 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจงานแหล่งน้ำซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สพด.พิจิตร และ สพด.เลย โดยมีนายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และนางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร ให้การต้อนรับดังกล่าว...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.คณะทำงานศึกษาการป้องกันดินถล่ม นำโดย นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.และเจ้าหน้าที่ของ กปร.เดินทางมา สพข.8 เพื่อประชุมคณะทำงานศึกษาการป้องกันดินถล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ สพข.8 ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
วันจันทร์ีที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 จากกรมฯ โดยมี ผชช. /ผอ.กลุ่ม /ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 09.30 น...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานเิปิดงานโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำฯ ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพข.8 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ของ สพด.เพชรบูรณ์และ สพข.8 ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานเิปิดงานโครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ณพื้นที่เกษตรกร ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพข.8 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านรายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 จากกรมฯ โดยมี ผชช. /ผอ.กลุ่ม /ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 09.30 น....อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เดินทางไปตรวจงานแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพด.เลย โดยมี นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมตรวจงานดังกล่าว...อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13..00 น. นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ได้เชิญ ผชช./ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัด และการกรอกแบบฟอร์มรายงานพื้นที่ดำเนินการ IPA ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 เป็นผู้ดำเนินการ ดังกล่าว...อ่านรายละเอียด
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 และเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับ นายสุรเดช เตียวตระกูล รธพ.ปก. พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมและติดตามงานแหล่งน้ำฯ ของ สพข.8 โดยมี ผชช. /ผอ.กลุ่ม /ฝ่าย /สพด.พิษณุโลก เลย และ สพด.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมติิดตามงานแหล่งน้ำฯ ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 08.30 น...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับ นายสุรชัย หมื่นสังข์ ผอ.สพข.3 ประธานคณะติดตามโครงการฯ นางกาญจนา ชื่นพิชัย ผชช.สพข.6 และนางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์ กผง.และเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนำร่องการผลิตพืชเศรษฐกิจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 13.00 น. โดยมีี้ นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 และเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้รับรายงานตัวพนักงานราชการใหม่ที่สอบได้ จำนวน 9 คน พร้อมเข้ารับการอบรมพนักงานราชการใหม่ โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมให้โอวาท ทั้งนี้ นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 เข้าร่วมอบรมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุม 5 ส ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และติดตามงานฯ 5 ส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้มี กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 3 เพื่อนๆ ชาว สพข.8 ร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในเขตฯ บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน พื้นที่ถนน สนามหญ้า และลานจอดรถให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกลู รธพ.ปก เป็นประธานฯ พร้อมนี้ นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สพข. และ สพด. ให้การต้อนรับ...อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ...อ่านรายละเอียด
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 2 เพื่อนๆ ชาว สพข.8 ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในเขตฯ บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน พื้นที่ถนน สนามหญ้า และลานจอดรถให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่ามองดูเป็นยิ่งนัก...อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ส่วนภูมิภาค ณ สพข.8 ...อ่านรายละเอียด