ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่่านระบบ e-GP)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-5502 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหมุดวัดระดับการสูญเสียดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
   
Contact us