ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่่านระบบ e-GP)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรขุดแยกกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรขุดแยกหน่อกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการ ASP PILLAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม (ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กระดาษกรองเบอร์ 42 ขนาด 12.5 ซม.)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กบ-2044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-5502 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหมุดวัดระดับการสูญเสียดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
Contact us