รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ
หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization
หลักสูตร การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
หลักสูตร การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดินรุ่นที่ 3
หลักสูตร แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
หลักสูตร ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและระบบบริหารจัดการเพื่องานบริการประชาชน
Contact us