กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปี 2551
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปี 2552
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น สพด.พช ปี 2556
กลุ่มเกษตรอินทรีย์
โรงปุ๋ยอินทรีย์ขนาดกลาง
โรงปุ๋ยอินทรีย์ขนาดเล็ก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินดีเด่น
Contact us