ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่เก่าและเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เก่าและเสื่อมสภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่เก่าและเสื่อมสภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่ได้รับทดแทน วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่19 กันยายน 2562
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่ได้รับทดแทน (รถยนต์ทะเบียน 1ฝ-8692 กทม.)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่ได้รับทดแทน (รถจักรยานต์)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561