ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่ได้รับทดแทน (รถยนต์ทะเบียน 1ฝ-8692 กทม.)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดที่ได้รับทดแทน (รถจักรยานต์)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

Contact us