กราฟจำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน
พื้นที่ สพข.8 ปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบ โดย สสผ.พด. (นับจากวันรับเรื่องจนถึง
คืนเรื่อง) ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพข.8
ปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบโดย สพข.8
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพข.8
ปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบโดย สสผ.พด.
ระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบ โดย สพข.8 (นับจากวันรับเรื่อง จนถึง
คืนเรื่อง) ปีงบประมาณ 2564

จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพข.8
ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพด.พิจิตร
ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพด.
พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพด.
เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพด.เลย
ปีงบประมาณ 2564
จำนวนการขอรับบริการตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร รายเดือน พื้นที่ สพด.
อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2564