สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็น 1 ใน 12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตของกรมพัฒนาที่ดินได้รับการจัดตั้งเพื่อให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การพัฒนาที่ดิน ให้เกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการเกษตรกร เหมาะสมสอดคล้องกับงานของ กรมพัฒนาที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวมากขึ้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจังหวัด ในเขตความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ ี่ประมาณ 29.668 ล้านไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
   - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลพบุรี
   - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
   - ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร
วิสัยทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
บูรณาการงานพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
     ศึกษาค้นคว้าวิจัยวางแผนและกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่ออการผลิตการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงฟื้นฟู ทรัพยากรที่ดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยในการเพิ่มผลผลิต และเป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ต้องดำเนินงานพัฒนาที่ดินตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล