รับโล่รางวัลชมเชย โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ณ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552
รับโล่รางวัล การปลูกหญ้าแฝกดีเด่น (ประเภทหน่วยงาน) ณ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552
รับโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น ณ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552  
ตรวจหญ้าแฝกดีเด่น บ้านหินโง่น อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552
ตรวจหญ้าแฝกดีเด่น หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552  
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ  ต.บึงกระจับ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552  
โครงการเยี่ยมเยือนประชาชน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2552
จัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2552
อบรมดูงานหมอดินตำบล  ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 24-26 มี.ค. 52
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 52
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 52
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.น้ำหนาว ประจำปีงบประมาณ 2552  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 51
นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ มาตรวจเยี่ยม สพด.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 51
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.เขาค้อ ประจำปีงบประมาณ 2552  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 51
พระอธิการจิรภัทร์ อุตฺตโม รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหญ้าแฝก ประเภทส่งเสริมการปลูก มื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551  
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2552 อ.ชนแดน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2552 อ.วังโป่ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2552 อ.เมือง วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2551
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
โครงการฝึกอบรม การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551
ผอ.สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  และ ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551