บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงข้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
หมู่ 3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
วันที่ 22 มิถุนายน 2561..>>

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
งานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านเด่นวัว และบ้าน
เด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
วันที่ 22 มิถุนายน 2561..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร ประธานการประชุม
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802
อาคาร 8 ชั้น
วันที่ 19 มิถุนายน 2561..>>
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ ประธานเพื่อรับการ
ตรวจประเมินผลงานการดำเนินงานในพื้นที่
จากสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลเลิศรัฐ สาขา
การบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมประจำ
ปี พ.ศ. 2561 โครงการแหล่งน้ำ....สร้างดิน
สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลา
บ้านสะพานสูง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
วันที่ 18 มิถุนายน 2561..>>

นายถาวร มีชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบ
ประมาณ 2561 ณ บ้านห้วยเจริญ
หมู่ 16 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 22 มิถุนายน 2561..>>
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ประธานเปิดฝึกอบรม Unit School
เรื่อง การกำหนดเขตความเหมาะสม
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(Zoning) ณ ห้องประชุม อาคารฝึก
อบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561..>>
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ประธานการประชุมจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการ
ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ห้องประชุม 802 กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561..>>
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ
เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลง
ทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ขยายพันธุ์
พืชที่2 จังหวัดตรัง
วันที่ 20 มิถุนายน 2561..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบ
ประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ณ อาคาร
ฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4
วันที่ 20 มิถุนายน 2561..>>
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

เปิดการอบรมหลักสูตรศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร ม.6 ต.โพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

วิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการสร้าง
ทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ณ ศพก. ม.1 ต.วังงิ้วใต้
อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

การดำเนินงาน การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ม.2 ต.วังสำโรง
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

การดำเนินงาน โครงการใช้สารอินทรีย์
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
(กลุ่มเข้มแข็งต่อยอด)

ม.3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ตรวจงานจ้าง งานพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการขุดลอกบึง บ้านหนองแขม  ม.5
ต. บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ติดตามงานการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ณ คลองท่าบัว ต.ท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี
งบประมาณ 2560

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้แนวทางการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ โครงการเกษตร
หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร

ณ  วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย
อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืิองยิ้ม

ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561


ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 256
1


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านราชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำปีงบประมาณ 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองจั่ว ม.5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิิตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ม.2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 20 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไตรยางวนาราม ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโนนทอง ม.9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วันที่ 19 มกราคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดใหม่ปลายห้วย ม.11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดลำนัง ม.10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561