นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมหารือรับฟังนโยบาย
การบริหารจัดการภาคการเกษตร
ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตร
และสหกรณ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2566..>>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
เปิดเวทีเสวนา หมอดินต้นแบบ
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต -
Soil and Water : a Source
of Life
วันที่ 7 ธันวาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมพิธีเปิดงานวันคล้าย
วันสถาปนากรมหม่อนไหม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี
วันที่ 6 ธันวาคม 2566..>>
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
บรรยายพิเศษ เทคนิคการบ่มดิน
ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงาน
วันดินโลก ปี 2566
วันที่ 6 ธันวาคม 2566..>>
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ

รับฟังการเสวนานานาชาติ เรื่อง
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต -
Soil and Water : a source
of life
วันที่ 6 ธันวาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมพิธีมอบรางวัลในงาน
วันดินโลกในปี 2566
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 5 ธันวาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 5 ธันวาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม
พิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2566
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและ
กิจกรรมในโซนต่างๆ
วันที่ 4 ธันวาคม 2566..>>
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่
เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรผสมผสาน
แบบพื้นบ้านของเกษตรกรต้นแบบ
วันที่ 4 ธันวาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรมตาม
แผนที่เกษตรเชิงรุก
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 3 ธันวาคม 2566..>>
 
 
   
วีดีโอ น่าสนใจ ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน น้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม
กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
จ.ฉะเชิงเทรา
วันดินโลก ปี 2565
“SOILS, WHERE FOOD BEGINS : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”
งานวันดินโลกประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ดินดีอาหารดี สุขภาพดี"
“5 ธันวาคม วันดินโลก” วันสำคัญแห่งการตระหนักถึงทรัพยากรดินทั่วโลก
ตอนที่ 1 ภาคกลาง แกงเลียงใบชะครามกุ้งสดและยำส้มโอ
ตอนที่ 2 ภาคอีสาน เนื้อโคขุนน้ำจิ้มแจ่ว
ตอนที่ 3 ภาคใต้ ใบเหลียงผัดไข
ตอนที่ 4 ภาคเหนือ ผัดเปรี้ยวหวานสตรอว์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวเปียกลำใย
ชีวิตดี อาหารดี เริ่มต้นจากดินดี
95% ของอาหารเกิดจากดิน
ดิน ส่วนประกอบสำคัญของอาหารและโภชนาการ
ดินสุขภาพดี
พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
"ทุเรียน" พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ฟ้าทะลายโจร” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ขมิ้นชัน” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“กระชายขาว” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ใบบัวบก” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“หน่อไม้ฝรั่ง” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ถั่วแระญี่ปุ่น” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยก
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
"หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต"
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาดินกรด-ดินกรดกับความต้องการปูน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน
วิทยากร บรรยายพร้อมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก
จากเศษพืชด้วยสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1

ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
และบริเวณสวนสาธารณะฯ บึงสีไฟ จ.พิจิตร
ประชุมเตรียมการจัดงานวันดินโลก
ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023)

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

ณ ศูนย์เรียรรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิกสี
ม.9 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

ณ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ม.8 ต.ห้วยพุก
อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ประชุมคณะทำงานวิชาการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 (คณะ 1) ครั้งที่ 8/2566

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
กิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก
อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

อ.เมือง จ.พิจิตร

นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร
ณ วัดทะนง ม.2 ต.ทะนง
อ.โพทะเล จ.พิจ
ิตร

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566
มกราคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มีนาคม 2567
เมษายน 2567
พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
(รายละเอียด) [27 พ.ย.66]
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
(รายละเอียด) [15 พ.ย.66]
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ เศรษฐกร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ และนายช่างสำรวจ 
(รายละเอียด) [26 ต.ค.66]
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ
เศรษฐกร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ นายช่างสำรวจ
(รายละเอียด) [10 ต.ค.66]
พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566
มกราคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มีนาคม 2567
เมษายน 2567
พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567
 
AI Chatbot
คุยกับน้องดินดี
ติดต่อ-สอบถาม ร้องเรียน
การประพฤติมิชอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ
   

บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารปรับปรุงบำรุงดิน ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034....................**ประกาศ นโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร “ไม่รับของขวัญทุกชนิด” เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี**..............................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน**.............................