บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงข้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จพลเอก-
หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการบรรยาย
ผลการดำเนินการผลผลิตของแปลงสาธิตการ
เกษตรในปีที่ผ่านมา ณ แปลงสาธิตการ
เกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560..>>
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560 การประชุมมีการ
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2560
ตามนโยบายยกกระดาษ A4 ฯลฯ ณ ห้อง-
ประชุม 134-135 ชั้น3กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมชี้แจงและ
แสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี ในเรื่องของทรัพยากรทางบก
ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือ
แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ
Zoning by Agri-Map ปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560..>>

นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประธาน
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสา-
ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุม โรงแรม พัก พิง อิง
โขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560..>>
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงาน
สัมมนาและนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ
“Digital Government Summit
2017” จัดโดย สำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.) หรือ EGA ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560..>>
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้การ
ต้อนรับนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และคณะ จากสำนัก
งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์
การมหาชน) ในโอกาสที่เดินทาง
มา Site Visit หน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มอบ
ปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย
พ.ด.6 เพื่อใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่
ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด
ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอ-
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560..>>
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วม
รับฟังการชี้แจงแนวทางการเบิก
จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง งบประ-
มาณปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัด
สงขล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560..>>
       
       
ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
 

สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ พด.6
บำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

ณ บ้านวังจิก  ม.2 ม.7
 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

ดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ต.โรงช้าง
อ.เมือง จ.พิจิตร

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560
ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

ประชาคมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562

ณ ศพก.ม. 5 บ.หนองขาว
ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ครั้งที่ 7/2560

ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ต.โรงช้าง
อ.เมือง จ.พิจิตร

ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดหนองจั่ว ม.5 ต.คลองทราย
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่นสาขา
การใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร

ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบ
ประมาณ 2560

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้แนวทางการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจ
ตร
หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ โครงการเกษตร
หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร

ณ  วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย
อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำุรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืิองยิ้ม

ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนอง บ้านราชช้างขวัญ ม.4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโพธิ์แดน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านราชช้างขวัญ ม.4 บ้านคลองท่าหลวง ม.8 ประจำปี-
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2561
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 21 กันยายน 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองจั่ว ม.5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 31 ตุลาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ม.2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไตรยางวนาราม ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโนนทอง ม.9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วันที่ 18 มกราคม 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดเนินพลวง ม.8 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไผ่ท่าโพใต้ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤศภาคม 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
กราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561