บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่าน
หลักสูตรอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวง-
เกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2
วันที่ 17 ตุลาคม 2562..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการ
Kick off ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้าง
รายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 16 ตุลาคม 2562..>>
นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ลงพื้นตรวจเยี่ยม
รับฟังปัญหาเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ที่เกษตรกรเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.)
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 ตุลาคม 2562..>>
ี่นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี
กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เนื่องในโอกาส
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2562..>>
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน
ประธานการประชุมติดตามการ
ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
การจัดทำแผนที่พืชเศรษฐกิจ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562..>>
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน และคณะ
ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา
ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วันที่ 11 ตุลาคม 2562..>>
นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ประธานการประชุมเรื่อง การจัดทำ
แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา-
ที่ดินเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่ 9 ตุลาคม 2562..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประะานการประชุมแจ้งการจัดทำ
แผนและแนวทางการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนา-
ที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 ตุลาคม 2562..>>
นายสถิระ อุดมศร
ผู้อำนวยการกองสำรวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน ประชุม
วิชาการ สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สวก. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
และบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
401-406 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562..>>
     
         
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

บำบัดน้ำเสีย
ด้วยการฉีดน้ำหมักจากสารเร่ง พด.6

ณ คลองข้าวตอก วัดดงกลาง ม.3
ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร ต.ลำประดา จำกัด
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
ณ อาคารตลาดเกษตรกร
อ.เมือง จ.พิจิตร

ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดธรรมสังเวชไดรัง ม.5
ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร
สิรินธร อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
จัดประชุมเกษตรกร
พื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
ม.5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ณ ลานริมแม่น้ำพิจิตรเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วิทยากรการทำปุ๋ยหมัก
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศแผนประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
รหัสโครงการ พจ.0262 แบบเลขที่ 07062 ย. จำนวน 1 แห่ง

ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดธรรมสังเวชไดรัง ม.5 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 กันยายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดห้วงสลิด ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 22 สิงหาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดปากคลองไข่เน่า ม.1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดพร้าว ม.3 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งประพาส ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดต้นประดู่ ม.1 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิิจิตร
วันที่ 18 เมษายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโป่งวัวแดง ม.4 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 21 มีนาคม 2562

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดกำแพงดิน ม.4 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดท่าเยี่ยม ม.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 17 มกราคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองปล้อง ม.1 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่์ 20 ธันวาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดวังกระดี่ทอง ม.10 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562