บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงข้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้อง-
สอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ และศูนย์บริการ
และพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ
(ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 17 มกราคม 2561..>>
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ ประธานเปิดการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หลักสูตร การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
ณ โรงแรมแคนทารี โฮเต็ล อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรีี
วันที่ 18 มกราคม 2561..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร ประธานการ
ประชุมปรึกษาหารือโครงการที่จะเสนอ
เป็น Quick Win ของคณะทำงานระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูล
ที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการ
สำรวจและทำแผนที่ ชั้น 5 อาคาร 8 ชั้น
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 16 มกราคม 2561..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือ
โครงการพัฒนาลำน้ำและชีวิต บนวิถีแห่ง
ความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 12 มกราคม 2561..>>

นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมประชุมคณะทำงานระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูล
ที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่
1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 1403
อาคาร 1 ชั้น 4
วันที่ 17 มกราคม 2561..>>
นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมงาน
กิจกรรมปรับรูปแปลงนา ใน
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายดินเค็ม และ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่ม
น้ำย่อยปีงบประมาณ 2561
วันที่ 15 มกราคม 2561..>>
นายถวิล มั่งนุ้ย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการภายใต้
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ปีงบประมาณ 2561 แปลงของ
นายสุทัศน์ คุณรักษ์พงษ์ ตำบล-
ไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
วันที่ 12 มกราคม 2561..>>
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ประธานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
วันที่ 12 มกราคม 2561..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประธานในการประชุมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แนวทางการใช้ระบบ
e-Document ของ สพข.4 และคู่มือ
แนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนา
ที่ดิน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
วันที่ 11 มกราคม 2561..>>
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

ติดตามงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.

ณ พื้นที่ ต.ดงเสือเหลือง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและ
สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด

ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จชลบุรี

การจัดเวที โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ณ ม.12 ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ณ วัดหนองพงษ์ ต.ทุ่งใหญ่
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
การจัดเวที โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

ณ ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบ
ประมาณ 2560

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้แนวทางการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ โครงการเกษตร
หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร

ณ  วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย
อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืิองยิ้ม

ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุดสระน้ำในไร่นา-
นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.8 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึง บ้านหนองแขม ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนอง บ้านราชช้างขวัญ ม.4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราีคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโพธิ์แดน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านราชช้างขวัญ ม.4 บ้านคลองท่าหลวง ม.8 ประจำปี-
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประจำปีงบประมาณ 2561
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ม.2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 20 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไตรยางวนาราม ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโนนทอง ม.9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วันที่ 19 มกราคม 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดเนินพลวง ม.8 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไผ่ท่าโพใต้ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤศภาคม 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ม.10 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดฆะมัง หมู่ที่ 2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 16 สิงหาคม 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 20 กันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561
ธันวาคม 2560
กราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561