<<เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่>>
 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ประชุมหารือแนวทางโครงการ
นำร่องภายใต้โครงการพัฒนา
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2567..>
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
ประชุมการขับเคลื่อนการทำงาน
ด้านเกษตรอินทรีย์
วันที่ 20 มิถุนายน 2567..>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 1
วันที่ 19 มิถุนายน 2567..>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
การอบรมวิทยากรระดับพื้นที่
หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่
พด. เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์
วันที่ 19 มิถุนายน 2567..>
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ของ บริษัท เอดี นาโน จำกัด
วันที่ 19 มิถุนายน 2567..>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลาง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้อง
ประชุม 134-135 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2567..>
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ลงพื้นที่ติดตามงานแปลงเกษตร
ผสมผสานและเศรษฐกิจของ
หมอดินอาสา จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2567..>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
ร่วมใจแก้จน
วันที่ 18 มิถุนายน 2567..>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
ร่วมงานวันทะเลทรายและภัย
แล้งโลก ปี 2567 ภายใต้แนวคิด
ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน : มรดกเรา
อนาคตเรา
วันที่ 17 มิถุนายน 2567..>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ
อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 มิถุนายน 2567..>
 
 
 
วีดีโอ น่าสนใจ ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน น้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม
กรมพัฒนาที่ดิน
งดเผา ... จะได้อะไร ?
วันดินโลก ปี 2565
“SOILS, WHERE FOOD BEGINS : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”
งานวันดินโลกประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ดินดีอาหารดี สุขภาพดี"
“5 ธันวาคม วันดินโลก” วันสำคัญแห่งการตระหนักถึงทรัพยากรดินทั่วโลก
ตอนที่ 1 ภาคกลาง แกงเลียงใบชะครามกุ้งสดและยำส้มโอ
ตอนที่ 2 ภาคอีสาน เนื้อโคขุนน้ำจิ้มแจ่ว
ตอนที่ 3 ภาคใต้ ใบเหลียงผัดไข
ตอนที่ 4 ภาคเหนือ ผัดเปรี้ยวหวานสตรอว์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวเปียกลำใย
ชีวิตดี อาหารดี เริ่มต้นจากดินดี
95% ของอาหารเกิดจากดิน
ดิน ส่วนประกอบสำคัญของอาหารและโภชนาการ
ดินสุขภาพดี
พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
"ทุเรียน" พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ฟ้าทะลายโจร” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ขมิ้นชัน” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“กระชายขาว” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ใบบัวบก” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“หน่อไม้ฝรั่ง” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ถั่วแระญี่ปุ่น” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยก
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
"หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต"
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาดินกรด-ดินกรดกับความต้องการปูน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างฯ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 9/2567

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างฯ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 8/2567

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2567

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวางแผน
การใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2567

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ชีวภาพชุมชน ต้นแบบ
กรมพัฒนาที่ดิน

ผ่าน Application Zoom 
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
กิจกรรม 5 ธันวาคม วันดินโลก
อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

อ.เมือง จ.พิจิตร

นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร
ณ วัดทะนง ม.2 ต.ทะนง
อ.โพทะเล จ.พิจ
ิตร

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ด้านกฎหมาย) 
(รายละเอียด) [14 มิ.ย.67]
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งวิศวกร
(รายละเอียด) [7 มิ.ย.67]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(รายละเอียด) [7 มิ.ย.67]
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
(รายละเอียด) [5 มิ.ย.67]
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกร
(รายละเอียด) [29 พ.ค.67]
พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566
มกราคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มีนาคม 2567
เมษายน 2567
พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567
 
   

บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารปรับปรุงบำรุงดิน ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034....................**ประกาศ นโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร “ไม่รับของขวัญทุกชนิด” เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี**..............................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน**.............................