บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงข้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนา-
ที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
อาคาร 6 ชั้น
วันที่ 15 มีนาคม 2561..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร ประธานการประชุม
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนา-
ที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
วันที่15 มีนาคม 2561..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อ
ร่วมวางกรอบคิดในการสรุปงานรายไตรมาส
เตรียมนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีและสื่อสาร
สังคม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
วันที่ 13 มีนาคม 2561..>>
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ ประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรม
พัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม
กรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น
วันที่ 13 มีนาคม 2561..>>

นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว
เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นตัวแทนกรมฯ ร่วมแสดงความ
ยินดีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี
ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 มีนาคม 2561..>>
นายสถาพร ใจอารีย์
ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน ประธานเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวาง
แผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนภายใต้ ความร่วมมือ
ACMECS Workshop on Land
Use Planning for Sustainable
Agriculture ณ ห้องประชุมสำนัก
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
วันที่ 12 มีนาคม 2561..>>
นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์
งดเผาฟาง และตอซังพืช
ประจำปี 2561 ณ บ้านระหาร
หมู่ที่ 13 ตำบลร่อนทอง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 9 มีนาคม 2561..>>
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เลขานุการคณะทำงานฯ จัดประชุม
คณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ด้านข้อมูลที่ดินและ
พื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ-
สหกรณ์ 1403 อาคาร 1 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
วันที่ 9 มีนาคม 2561..>>
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่
ตรวจติดตามงานเเละวางเเผนการ
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติ
งาน ในโครงการก่อสร้างงานพัฒนา
เเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ
งานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก
ณ บ้านหนองโกน้อย หมู่ 10
ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 มีนาคม 2561..>>
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
 
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ประชุมชี้แจงโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของกรมพัฒนาที่ดิน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
อ.เมือง จ.พิจิตร

ร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศและการให้บริการฯ

ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร(POC) ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จ.พิจิตร

เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

ณ อาคารศูนย์จัดการพืชชุมชน ม.13
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหน่วยงาน(Unit School)

ณ พื้นที่บ้านคลองทราย ม.2
ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้าง
แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ณ บ้านโพธิ์แดน ม.1 ต.บางไผ่
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบ
ประมาณ 2560

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้แนวทางการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ โครงการเกษตร
หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร

ณ  วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย
อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืิองยิ้ม

ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุดสระน้ำในไร่นา-
นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.8 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึง บ้านหนองแขม ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนอง บ้านราชช้างขวัญ ม.4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราีคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโพธิ์แดน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านราชช้างขวัญ ม.4 บ้านคลองท่าหลวง ม.8 ประจำปี-
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประจำปีงบประมาณ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ม.2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 20 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไตรยางวนาราม ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโนนทอง ม.9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วันที่ 19 มกราคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดใหม่ปลายห้วย ม.11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไผ่ท่าโพใต้ ม.3 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤศภาคม 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ม.10 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดฆะมัง หมู่ที่ 2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 16 สิงหาคม 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 20 กันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561