บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งความคืบหน้า
การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
ครบรอบ 56 ปี การขับเคลื่อนวันดินโลก
ปี 2562 และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 20 มีนาคม 2562..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับคณะอาจารย์
และนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการ
เกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ดิน ณ พิพิธภัณฑ์ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 18 มีนาคม 2562..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะ
กรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
ครบรอบ 56 ปี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจัดงานวัน
สถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 20 มีนาคม 2562..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย
ของดินและดินถล่ม ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่ 19 มีนาคม 2562..>>
นายถาวร มีชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ต้อนรับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในการตรวจติดตามการดำเนินงาน
การขับเคลื่อน โครงการเกษตร-
วิชญา ณ ห้องประชุมอาคาร
อำนายการ บ้านกองแหะ
อำเภอแม่ริม จังหวัดเขียงใหม่
วันที่ 18 มีนาคม 2562..>>
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง
การบริหารงานตรวจราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธิ์ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม2
ชั้น2 กรมพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 มีนาคม 2562..>>
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน สำรวจพื้นที่
ปลูกยางพารา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นเอกภาพของกระทรวงเกษตร
และสหรณ์ ณ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 5 มีนาคม 2562..>>
นายนิพนธ์ อุดปวง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ประธานการประชุม นำเสนอออก
แบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ใน
ปีงบประมาณ 2563) ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 5 มีนาคม 2562..>>
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า
งานโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อ
การอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ขุดสระเก็บ
น้ำ บ้านสุขเดือนห้า ตำบลสุขเดือน
ห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562..>>
 
         
     
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดโป่งวัวแดง ม.4 ต.แหลมรัง
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

โครงการหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2562

ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ต.โรงช้าง
อ.เมือง จ.พิจิตร

คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

สำรวจพื้นที่ขุดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
พื้นที่ ม.6 บ.รายชะโด ต.สามง่าม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วิทยากรทำปุ๋ยหมัก
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร
สิรินธร อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
จัดประชุมเกษตรกร
พื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
ม.5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ณ ลานริมแม่น้ำพิจิตรเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วิทยากรการทำปุ๋ยหมัก
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนอง
บ้านหนองแขม ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนอง
บ้านห้วยเรียงใต้ ม.3 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ
บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตรประจำปีงบประมาณ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโป่งวัวแดง ม.4 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 21 มีนาคม 2562

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดกำแพงดิน ม.4 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดท่าเยี่ยม ม.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 17 มกราคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองปล้อง ม.1 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่์ 20 ธันวาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดวังกระดี่ทอง ม.10 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดนิคมราษฎร์บำรุง ม.8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 29 ตุลาคม 2561

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ วัดท้ายน้ำ ม.8 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 14 กันยายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งโพธิ๋ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 16 สิงหาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิิจิตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562