นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน “วันดินโลก
World Soil Day” ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ร่วมงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย
ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับ
จังหวัด ปี 2566
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ประชุมคณะทำงานเตรียมความ
พร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและแนวทางการสมัคร
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ
วันใหม่วาไรตี้ ณ ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565..>>
     
ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน
การทำอาหารจากดินดีสี่ภูมิภาค
ตอนที่ 1 ภาคกลาง แกงเลียง
ใบชะครามกุ้งสดและยำส้มโอ
การทำอาหารจากดินดีสี่ภูมิภาค
ตอนที่ 4 ภาคเหนือ ผัดเปรี้ยวหวาน
สตรอว์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวเปียกลำใย
การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
"หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต"
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ดินเปรี้ยว - โดโลไมท์ปรับปรุงดินกรดในไม้ผล
หมักฟางอย่างไร ให้เน่าเปื่อยเร็ว
ตอซัง ฟางข้าว อย่าเผาสุดยอดอินทรียวัตถุชั้นดี
ลดต้นทุนทำปุ๋ยพืชสด ปอเทืองบำรุงข้าว
ดินดีด้วยตอซังและน้ำหมักชีวภาพ
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยก
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
การประชุมติดตามงานวันดินโลก
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
การประชุมประจำเดือน
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 9/2565

ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร
กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

ณ พื้นที่บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมแนวทางการจัดทำคำขอ
งบประมาณ 2567

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
การประชุมจัดทำโครงการ
คาราวานปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย ซุปเปอร์ พด.6

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
จัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก
ปี 2564 (World Soil Day 2021)
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

โครงการปลูกไม้ยืนต้น
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเขียว
บ้านเขาเขต ม.8 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน
ณ บ้านเหล็กไฟ ม.10 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [25 ตุลาคม 2565]
 
 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [10 ตุลาคม 2565]
 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [5 ตุลาคม 2565]
 
 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 ตุลาคม 2565]
 
 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [3 ตุลาคม 2565]
 
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารปรับปรุงบำรุงดิน ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034....................**ประกาศ นโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร “ไม่รับของขวัญทุกชนิด” เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี**..............................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน**.............................