บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงข้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหน่วยงาน
ในกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและ-
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561..>>
นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ ประชุมคณะ-
กรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 134-135
ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ประธานพิธีเปิด
งานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการพัฒนา-
ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่
ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลง
สาธิตบ้านหนองกอก หมู่ที่ 7 ต.ป่าคาย
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร ประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเล-
ทรายด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้อง
ประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561..>>

นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
(เพิ่มเติม) 2561 รุ่นที่ 4 ณ อาคาร
ฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินตาก
อำเภอเมือง จังหวัดตาก
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ตำบลหนองคู อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561..>>
นายถาวร มีชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ต้อนรับ
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตร-
กรที่ได้รับประโยชน์จากฝายชะลอ
น้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ณ บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561..>>
นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
รางวัล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561
ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
(Site Visit) ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
(ศูนย์ต่อยอด) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 3
ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561..>>
นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ
2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมนางแล
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561..>>
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18

ณ ห้องประชุมสำนักงาน โครงการ
ชลประทานพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

ประชาคม การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ม.6 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นใน
การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร

ณ ห้องวรพงศ์ โรงแรมมีพรสวรรค์
อ.เมือง จ.พิจิตร

รณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาฯ

ณ บ้านนากอก ม.6 ต.ป่าคาย
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
ติดตามการดำเนินงาน การก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ พื้นที่การก่อสร้างฝายฯ จ.พิจิตร
ตรวจงานจ้าง งานพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการขุดลอกบึง บ้านหนองแขม ม.5
ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี
งบประมาณ 2560

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้แนวทางการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ โครงการเกษตร
หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร

ณ  วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย
อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืิองยิ้ม

ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561


ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 256
1


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านราชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำปีงบประมาณ 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ม.2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 20 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไตรยางวนาราม ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโนนทอง ม.9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วันที่ 19 มกราคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดใหม่ปลายห้วย ม.11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดลำนัง ม.10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิิจิตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


ประจำปีงบประมาณ 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561