บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 

นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง และร่วม
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 19 กันยายน 2561..>>
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเพื่อรับฟังสรุป
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผล
การดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนการ
จัดทำงบประมาณประจำปี 2562 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรณ์
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม
เทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่ 18 กันยายน 2561..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่การ
ดำเนินงานการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้าน
ไร่ ในพื้นที่ส่งน้ำอ่างห้วยแฮด อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
วันที่ 18 กันยายน 2561..>>
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ ประธานเปิด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบ
สารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์
เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
การปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
ภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วันที่ 18 กันยายน 2561..>>

นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอก
หนองสิม ความจุ 57,800 ลบ.ม.
ณ บ้านม่วงโคลน หมู่ที่ 1 ตำบล
ตาลสุม อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2561...>>
นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติ
การ เรื่อง การสรุปผลการดำเนิน
งานประจำปี 2561 และแผนการ
จัดทำ งบประมาณ ประจำปี 2562 และการพัฒนาประสิทธิ
ภาพการทำงานขององค์กร
ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
วันที่ 17 กันยายน 2561..>>
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเเละวาง
เเผนการเกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการปฎิบัติงาน โครงการพัฒนา
เเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ
ณ บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลบางเเขม อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
วันที่ 24 สิงหาคม 2561..>>
นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลำ
ห้วยชีลอง บ้านชีลองเหนือ ตำบล
ห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 17 สิงหาคม 2561..>>
นายถาวร มีชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 ณ บริเวณหนองหวาย
บ้านหนองแต้ อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 17 สิงหาคม 2561..>>
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี
งบประมาณ 2560

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายสุรเดช  เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้แนวทางการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ โครงการเกษตร
หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร

ณ  วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย
อ.บีงนาราง จ.พิจิตร
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืิองยิ้ม

ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561


ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม
อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 256
1


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านราชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประกาศ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เลขที่ 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 54 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2561
กันยายน 2561

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดไตรยางวนาราม ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 21 ธันวาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโนนทอง ม.9 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
วันที่ 19 มกราคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดใหม่ปลายห้วย ม.11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดลำนัง ม.10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิิจิตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งโพธิ๋ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 16 สิงหาคม 2561

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ณ วัดท้ายน้ำ ม.8 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 14 กันยายน 2561ประจำปีงบประมาณ 2561
กันยายน 2561