นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 

นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
ร่วมพิธีเปิดงาน FTI Expo 2022
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์การ
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
จ.เชียงใหม่
วันที่ 29 มิถุนายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณรางวัลเทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม ปี 2565
( AIC Award 2022 )
วันที่ 29 มิถุนายน 2565..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมระดมหารือแนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดผล
กระทบจากสถานการณ์ปุ๋ยเคมี
ราคาแพง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565..>>
นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม
การก่อสร้างโครงการป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู
พื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดลำปาง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 2
วันที่ 28 มิถุนายน 2565..>>
นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านวิชาการ
การจัดทำกระบวนการวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของกอง-
นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1
วันที่ 28 มิถุนายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 27 มิถุนายน 2565..>>
นายบุญช่วย ช่วยระดม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ประชุมส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก
วันที่ 27 มิถุนายน 2565..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ครั้งที่ 2/2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์
ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 27 มิถุนายน 2565..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าว
อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 27 มิถุนายน 2565..>>
 
ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรยุคใหม่ ... เขาไม่เผากันแล้ว
การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
"หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต"
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ดินเปรี้ยว - โดโลไมท์ปรับปรุงดินกรดในไม้ผล
หมักฟางอย่างไร ให้เน่าเปื่อยเร็ว
ตอซัง ฟางข้าว อย่าเผาสุดยอดอินทรียวัตถุชั้นดี
ลดต้นทุนทำปุ๋ยพืชสด ปอเทืองบำรุงข้าว
ดินดีด้วยตอซังและน้ำหมักชีวภาพ
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยก
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่(One Plan)

และรับฟังปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่
ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร
เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการต่างๆ

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place Of Justice)

ผ่าน Facebook Fanpage สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วัดหนองต้นพลวง ม.1 ต.หนองหญ้าไทร
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3

ณ วัดศรีสุทธาวาส(หนองจอก) ม.11
ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วัดดงพลับ ม.6 ต.หนองพระ
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
ร่วมการเปิดตัว(Kick off)
ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
โครงการจัดการประชุมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564
ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

งานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณ
อายุราชการกรมพัฒนาที่ดิน 2564
ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการเกษตร 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 กรกฎาคม 2565]


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 กรกฎาคม 2565]


ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และข้อปฏิบัติในการสอบ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [30 มิถุนายน 2565]

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ และข้อปฏิบัติในการสอบ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 มิถุนายน 2565]มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารปรับปรุงบำรุงดิน ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034....................**ประกาศ นโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร “ไม่รับของขวัญทุกชนิด” เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี**..............................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน**.............................