บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 



นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับมอบเข็มพระพิรุณ
ทองคำ และโล่ประกาศเชิดชูเกียรติในงาน
เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง
รุ่นที่ 18 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียน
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้มีการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานโครงการ “Towards an
improvement of soil quality in the
context of land use and climate
changes in Thailand” ระยะที่ 2
ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์
แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 สิงหาคม 2562..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานเปิดกิจกรรม
"การพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้าง
เครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน"
ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในงาน การประชุม
วิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562
ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 สิงหาคม 2562..>>
นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานเปิดกิจกรรม
Side Events ในงาน "การประชุมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ซึ่งเป็นกิจกรรม
การนำเสนอผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมเดอะ
กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 สิงหาคม 2562..>>
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน
ร่วมกับ กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน ทำกิจกรรมจิต
อาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ด้วยการทำความสะอาด ขัดล้าง
ห้องน้ำ เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ และปลูกต้นไม้ ณ วัดสามัคคีธรรม
และโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
วันที่ 6 สิงหาคม 2562..>>
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
เลขานุการกรม จัดกิจกรรมจิต
อาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ด้วยการทำความสะอาด ปัดกวาด
ลานวัด ขัดล้างห้องน้ำ เก็บเศษ
ขยะบริเวณรอบๆ วัด และบริเวณ
พระอุโบสถ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร บางเขน
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 สิงหาคม 2562..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประธานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามงาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้อง-
ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 5 สิงหาคม 2562..>>
นายศรจิตร ศรีณรงค
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการทหารพันธุ์ดี ตามรอยเท้า
พ่อ ณ แผนกส่งกำลังเสบียง กรม
พลาธิการทหารบก ตำบลจันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 5 สิงหาคม 2562..>>
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินเเละน้ำ และประชุม
ปรึกษาหารือการดำเนินงาน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2562..>>
 
     
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
ร่วมการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สินค้าข้าวขาวกอเดียวพิจิตร

ในพื้นที่ จ.พิจิตร
วันรณรงค์ป้องกันกำจัด
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ณ วัดห้วยคำตาล ม.16 ต.ทุ่งใหญ่
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
พื้นที่รอบหนองเบน บ้านห้วยเรียงใต้ ม.3 รอบหนองหัวแรด-หนองมะริด ม.6
ต.วังกรด  อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
การติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ ประจำปี 2562

พื้นที่เกษตรกรรม อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน
และ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
และงานแถลงข่าวเทศกาล
ดอกกระเจียวยักษ์บานที่เขาโล้น

ณ ม.6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อม

ณ บริเวณรอบหนองคอกควาย หมู่ที่ 2
ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร
สิรินธร อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
จัดประชุมเกษตรกร
พื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
ม.5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ณ ลานริมแม่น้ำพิจิตรเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วิทยากรการทำปุ๋ยหมัก
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลอง บ้านปากน้ำ ม.3 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
รหัสโครงการ พจ.0162 แบบเลขที่ 15162 น.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร
(ถังพลาสติก, กากน้ำตาล) พร้อมขนส่งถึงพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 880 จุด
ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

ประจำปีงบประมาณ 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดปากคลองไข่เน่า ม.1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดพร้าว ม.3 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งประพาส ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดต้นประดู่ ม.1 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิิจิตร
วันที่ 18 เมษายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดโป่งวัวแดง ม.4 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 21 มีนาคม 2562

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดกำแพงดิน ม.4 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดท่าเยี่ยม ม.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 17 มกราคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองปล้อง ม.1 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่์ 20 ธันวาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดวังกระดี่ทอง ม.10 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดนิคมราษฎร์บำรุง ม.8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562