บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034.....................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากทุกคน**.......................

 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
กรมพัฒนาที่ดิน กับ รางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี 2564
 

 
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อน
ปีงบประมาณ 2565 และติดตาม
งานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 12
วันที่ 18 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
การขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์ฯ
จ.สงขลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำและเก็บกักน้ำคลองไผ
่ จ.สงขลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ร่วมลงพื้นที่พร้อมรับฟังการมอบ
นโยบาย และพบปะพี่น้องประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลา
วันที่ 16 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย
อ.นาหม่อม จ.สงขลา
วันที่ 16 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนโครงการบรรเทา
อุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพายหยี
จ.พัทลุง
วันที่ 15 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำ
แม่น้ำตรัง จ.ตรัง
วันที่ 15 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ประชุมหารือเรื่องการจำแนก
ประเภทที่ดินในโครงการจำแนก
ประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
วันที่ 14 ตุลาคม 2564..>>
นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ

ประชุมคณะทํางานฝ่ายอํานวยการ
และพิธีการ การดําเนินงานพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี 2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ
ประชุมชี้แจงโครงการป้องการ
ชะล้างพังทลาย และฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรม
วันที่ 14 ตุลาคม 2564..>>
 
 
 
   
   
การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
"หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต"
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ดินเปรี้ยว - โดโลไมท์ปรับปรุงดินกรดในไม้ผล
หมักฟางอย่างไร ให้เน่าเปื่อยเร็ว
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
กิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ณ บริเวณรอบพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง และพัสดุ
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย
และให้กำลังใจผู้ประสบภัย

ณ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านสารสนเทศ
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ต.โรงช้าง
อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมการเปิดตัว(Kick off) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุกิจเกษตรอุสาหกรรม
(ระยะที่ 1 สู่ระยะที่2)

ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ต.โรงช้าง
อ.เมือง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
โครงการจัดการประชุมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564
ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
กิจกรรมเนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย
ณ บริเวณหน้าเสาธง สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
โครงการอบรม
หมอดินอาสา 4.0
ปีงบประมาณ 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.พิจิตร

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์
สงเคราะห์ ม.4 ต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ/โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดปากดง ม.11 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองยาง ม.13 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดใหม่คำวัน ม.3 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 20 สิงหาคม 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดสามง่าม ม.4 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัด(พระธาตุ)ตลุกหิน ม.6 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดหนองปลาไหล ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 19 ธันวาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดดงกลาง ม.3 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดหนองคอม ม.15 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดธรรมสังเวชไดรัง ม.5 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 กันยายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดห้วงสลิด ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประจำปีงบประมาณ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564