บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงข้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวิญญู เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 
นายสุรเดช เตียวตระกูล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประธานปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนา
และสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำ
จังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 ณ ห้อง
ประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ตึก 8 ชั้น
วันที่ 27 มิถุนายน 2560..>>
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ ร่วมต้อนรับ
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการด้านการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2560..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ
เป็นประธานการประชุมชี้แจงและติดตาม
ผลการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการ
ACMECS ปี พ.ศ. 2560-2561
ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร
นำเสนอกรอบท่าทีไทยในการประชุม Global
Soil Partnership ครั้งที่ 5 ตามมติที่ประชุม
ครม. ให้ความเห็นชอบกรอบท่าที
ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม
ประเทศอิตาลี
วันที่ 20 มิถุนายน 2560..>>

นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
กำหนดพื้นที่เป้าหมายความสมดุล
ของการจัดการทรัพยากรดิน
ณ ห้องปอมปาดัวร์ โรงแรมรอยัล
ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560..>>
นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม
ผู้อำนวยการ
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ร่วมเสวนาเรื่อง “1 ทศวรรษ หญ้า
แฝก มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพิธี
มอบรางวัล “การประกวดการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราช ดำริ” ครั้งที่ 10
ประจำปี พ.ศ. 2559-2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560..>>
นายถวิล มั่งนุ้ย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร-
และสหกรณ์ งานตามภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน และได้ตรวจเยี่ยม
แปลงเรียนรู้การพัฒนาที่ดินใน
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 มิถุนายน 2560..>>
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
เข้าร่วมประชุมติดตามผลความก้าว-
หน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบ-
ประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัด-
ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 มิถุนายน 2560..>>
นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap)
ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560..>>
ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<Download แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)

ติดตามโครงการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรมฯ (Zoning by Agri-map)

ณ บ้านหนองบัวคำ ม.4 ต.ห้วยแก้ว
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

วิทยากรสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก
จากใบไม้ฯ ด้วยจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1

ณ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
ต.ทะนง อ. โพทะเล จ. พิจิตร

"โครงการคลองสวย  น้ำใส" ประจำปี 2560
ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง ม. 3 ต.โพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
ณ  ศาลากลางบ้านบึงประดู่  ม. 4
ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดดงเสือเหลือง ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก
ปลูกในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่นสาขา
การใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร

ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบ
ประมาณ 2559

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ
ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจ
ตร
หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
รณรงคปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติฯ

ณ หนองประดาหนองแหน
ม.12 ต.บึงบัว
อ.วชิรบารมี จ.พิืจิตร
โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนา แม่น้ำ คู
คลอง แห่งชาติฯ
ณ คลองข้าวตอก จ.พิจิตร

ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านยางคอยเกลือ ม.6  ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
ประจำปีงบประมาณ 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม ม.8 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 20 เมษายน 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองชัยศรี ม.8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดดงเสือเหลือง ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 15 มิถุนายน 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดจระเข้ผอม ม.1 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดห้วยแก้ว ม.2 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดราษฎร์เจริญ ม.9 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 21 กันยายน 2560