บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034.....................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากทุกคน**.......................

 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 

รางวัลวันดินโลก ประจำปี 2563
"King Bhumibol World Soil Day
Award Ceremony 2020"

 

 
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 29 เมษายน 2564..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดการฝึกอบรม
การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน
และการจัดการห้องปฏิบัติการดินที่ดี
วันที่ 26 เมษายน 2564..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะทำงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 21 เมษายน 2564..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมหารือการพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านการเกษตร
วันที่ 20 เมษายน 2564..>>
นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ
ผ่านระบบประชุมทางไกล
วันที่ 19 เมษายน 2564..>>
นายศรจิตร ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ
พัฒนาที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ 
วันที่ 2 เมษายน 2564..>>
นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ร่วมกิจกรรม Kickoff โครงการ 1
ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
วันที่ 1 เมษายน 2564..>>
นายศรีศักดิ์ ธาน
 ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ประชุมติดตามงานโครงการ
แผนการใช้ที่ดินตำบล
วันที่ 29 มีนาคม 2564..>>
นายอนุวัชร โพธินาม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day)
วันที่ 22 มีนาคม 2564..>>
 
   
         
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ทางระบบ Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
ผอ.สพข.8 พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลระบบ
ติดตามงานฯ ทางระบบ Web Conference

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
ผอ.สพข.8 พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

พื้นที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ และ ต.วังจิก
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติ
การป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร

จุดบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเ้หตุทางถนน
อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ติดตามการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ณ พื้นที่การดำเนินงาน ต.เนินปอ อ.สามง่าม
และต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติ
การป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร

จุดบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
โครงการอบรม
หมอดินอาสา 4.0
ปีงบประมาณ 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.พิจิตร
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปล่อยพันธุ์ปลา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)
ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์
สงเคราะห์ ม.4 ต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ณ ศพก. ม.14 ต.ท้ายทุ่ง
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศแผนประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
รหัสโครงการ พจ.0262 แบบเลขที่ 07062 ย. จำนวน 1 แห่ง

ประจำปีงบประมาณ 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ/โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดปากดง ม.11 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 23 ธันวาคม 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองยาง ม.13 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนวัดใหม่คำวัน ม.3 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 20 สิงหาคม 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดสามง่าม ม.4 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัด(พระธาตุ)ตลุกหิน ม.6 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดหนองปลาไหล ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่ 19 ธันวาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดดงกลาง ม.3 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดหนองคอม ม.15 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดธรรมสังเวชไดรัง ม.5 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 กันยายน 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดห้วงสลิด ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประจำปีงบประมาณ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564