นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรค
และเสริมสร้างปศุสัตว์ (ครอบครัว
ปศุสัตว์เคลื่อนที่) จัดโดย
กรมปศุสัตว์
วันที่ 24 มีนาคม 2566..>>
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
เลขานุการกรม
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
ครบรอบ 44 ปี สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 24 มีนาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนิน
งานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
วันที่ 23 มีนาคม 2566..>>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
กรมพัฒนาที่ดิน ของสำนัก
เทคโนโลยีการสำรวจและ
ทำแผนที่ (สสผ.) ประจำปีงบ
ประมาณ 2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
ครบรอบ 60 ปี ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 22 มีนาคม 2566..>>
นายประวัติ แดงบรรจง
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหาร
ร่วมงาน “ติดตลาดเกษตร Fresh
Fruits From Farm” ณ องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่ 22 มีนาคม 2566..>>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา
ระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 21 มีนาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ (MOAC Zero tolerance)
วันที่ 20 มีนาคม 2566..>>
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
Asian Soil Partnership
ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 มีนาคม 2566..>>
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
วันที่ 18 มีนาคม 2566..>>
     
วีดีโอ น่าสนใจ ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS
ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ดินสุขภาพดี เป็นรากฐานของอาหาร
ที่สมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
วันดินโลก ปี 2565
“SOILS, WHERE FOOD BEGINS : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”
งานวันดินโลกประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ดินดีอาหารดี สุขภาพดี"
“5 ธันวาคม วันดินโลก” วันสำคัญแห่งการตระหนักถึงทรัพยากรดินทั่วโลก
ตอนที่ 1 ภาคกลาง แกงเลียงใบชะครามกุ้งสดและยำส้มโอ
ตอนที่ 2 ภาคอีสาน เนื้อโคขุนน้ำจิ้มแจ่ว
ตอนที่ 3 ภาคใต้ ใบเหลียงผัดไข
ตอนที่ 4 ภาคเหนือ ผัดเปรี้ยวหวานสตรอว์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวเปียกลำใย
ชีวิตดี อาหารดี เริ่มต้นจากดินดี
95% ของอาหารเกิดจากดิน
ดิน ส่วนประกอบสำคัญของอาหารและโภชนาการ
ดินสุขภาพดี
พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
"ทุเรียน" พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ฟ้าทะลายโจร” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ขมิ้นชัน” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“กระชายขาว” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ใบบัวบก” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“หน่อไม้ฝรั่ง” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
“ถั่วแระญี่ปุ่น” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยก
ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
"หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต"
พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาดินกรด-ดินกรดกับความต้องการปูน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน
ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร

ณ วัดลำชะล่า ม.2 ต.หัวดง
อ.เมือง จ.พิจิตร
ร่วมซ้อมความเข้าใจการนำข้อมูลสรุป
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ผ่าน Application Zoom
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังตะขบ ม.7 ต.วังโมกข์
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0
ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลวังตะกู
อ.บางมูลนาก จ.พิจิต
ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร

ณ วัดทับปรูพัฒนาราม ม.2 ต.ทับคล้อ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ออกหน่วยบริการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

ณ วัดเขารูปช้าง ม.1 ต.ดงป่าคำ
อ.เมือง จ.พิจิตร
รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
จัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก
ปี 2564 (World Soil Day 2021)
ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

โครงการปลูกไม้ยืนต้น
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร

นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกรดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเขียว
บ้านเขาเขต ม.8 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน
ณ บ้านเหล็กไฟ ม.10 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก

ด้านงานบริหาร

ด้านงานพัฒนาที่ดิน

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 2


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการคลองส่งน้ำ ความยาว 900 เมตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
บ.รายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [22 มีนาคม 2566]
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [20 มีนาคม 2566]
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [20 มีนาคม 2566]
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [9 มีนาคม 2566]
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [8 มีนาคม 2566]
 
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารปรับปรุงบำรุงดิน ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034....................**ประกาศ นโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร “ไม่รับของขวัญทุกชนิด” เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี**..............................**ติดต่อราชการ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน**.............................