บริการแจกฟรี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ กล้าหญ้าแฝก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฟรี ...ได้ที่... สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 19 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5699-0034...........

 
 
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
 
 
 
 


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการติดตาม
ผลการดำเนินงานและการบริหารงบ
ประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801
อาคาร 8 ชั้น
วันที่ 15 มกราคม 2562..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะ
รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลำปาง
วันที่ 14 มกราคม 2562..>>
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง พบเกษตรกร นายพัฒนา
ทองขาวเผือก บ้านคลองขามเหนือ
ตำบลควนเมา ปรับเปลี่ยนการปลูก
ยางพารามาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู
วันที่ 12 มกราคม 2562..>>
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับ
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 9 มกราคม 2562..>>


นายชาติชาย ประสาระวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลา
ร้องไห้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 มกราคม 2562..>>
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง
การขับเคลื่อนและการขยายผลการ
จัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับ
ภูมิภาค : เส้นทางสู่ความมั่นคง
ทางอาหาร ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการ
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 10 มกราคม 2562..>>
นายถวิล มั่งนุ้ย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ประธานการประชุมคัดเลือกเกษตร
กรดีเด่นแห่งชาติ และหมอดินอาสา
ดีเด่น ระดับสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 10 มกราคม 2562..>>
นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ประธานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 มกราคม 2562..>>
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ประธานเปิดการประชุม การพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน (Coaching)
เรื่องหลักการจัดทำผลงานเพื่อ
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ณ อาคาร
ฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 4 มกราคม 2562..>>
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(Present Land Use Monitoring)
ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1: 25,000
(แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและรายงานสรุปขนาดพื้นที่
แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี์ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน 
<<สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูล>>
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!
<<แบบฟอร์มเอกสารขอรับบริการต่างๆ>>
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มขอรับบริการสารเร่ง พด./น้ำหมักชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มขอรับบริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แบบฟอร์มขอรับบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
แบบฟอร์มขอรับบริการสารปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์)
แบบฟอร์มขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.)
ร่วมโครงการอบรม หลักสูตร
การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ
ณ โรงแรมหรรษนันท์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดท่าเยี่ยม ม.2 ต.ท่าเยี่ยม
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ประจำปี 2562

ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชุมเพื่อตรวจติดตามงาน
โครงการตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคเหนือ) จ.พิจิตร
สำรวจเศรษฐกิจและสังคม
โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ

ปีงบประมาณ 2563
ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ร่วมแสดงนิทรรศการในงานวันสาธิต
โครงการสานพลังประชารัฐฯ

ณ แปลงเรียนรู้์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

รับรางวัลการประกวด
การปลูกหญ้าแฝก
วันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาที่ดิน
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาดีเด่น
สาขาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ด้านปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร
สิรินธร อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร
จัดประชุมเกษตรกร
พื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)
ม.5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร
นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์
หมอดินอาสาประจำ
ตำบลท่าบัว
อ.โพทะเล จ.พิจิตร

หมอดินอาสา/เกษตรกร
ดีเด่นสาขาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก
เพื่อการเกษตร
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ณ ลานริมแม่น้ำพิจิตรเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วิทยากรการทำปุ๋ยหมัก
ร.ร.วัดโพธิ์ทองประกาสิทธิ์ฯ
ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนากจ.พิจิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนอง
บ้านหนองแขม ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนอง
บ้านห้วยเรียงใต้ ม.3 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ
บ้านรายชะโด ม.6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตรประจำปีงบประมาณ 2562
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดท่าเยี่ยม ม.2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
วันที่ 17 มกราคม 2562


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดหนองปล้อง ม.1 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
วันที่์ 20 ธันวาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดวังกระดี่ทอง ม.10 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดนิคมราษฎร์บำรุง ม.8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 29 ตุลาคม 2561

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ วัดท้ายน้ำ ม.8 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
วันที่ 14 กันยายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดทุ่งโพธิ๋ ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 16 สิงหาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดฆะมัง ม.2 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิิจิตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดศรีสุทธาวาส ม.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

ณ วัดลำนัง ม.10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังงิ้ว ม.4 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
วันที่ 19 เมษายน 2561


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ วัดวังกร่าง ม.4 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561ประจำปีงบประมาณ 2562
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562