2_c.gif สอบราคาจ้างก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 845 ม. ที่ บ้านห้วยยศม.4  ต.ม่วงเจ็ดต้น  อ.บ้านโคก  จ.อุตรดิตถ์  วันที่  21  ก.พ.2555
<<รายละเอียด>>

2_c.gif ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  24  ม.ค. 2555
<<รายละเอียด>>

2_c.gif สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) วันที่ 9 ก.ย.2554 <<รายละเอียด>>

2_c.gif สอบราคาซื้อ  วัสดุการเกษตร (ถังพลาสติกและกากน้ำตาล) ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  22  เม.ย.2554  <<รายละเอียด>>

2_c.gif สอบราคาซื้อ  กล้ายางพารา ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  25  ก.พ.2554  <<รายละเอียด>>

2_c.gif สอบราคาซื้อ  ต้นกล้าไม้ผล ที่จังหวัอุตรดิตถ์ วันที่  25  ก.พ.2554   <<รายละเอียด>>

2_c.gif สอบราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  บ้านป่ากั้งหมู่ที่ 5, บ้านเด่นยาว หมู่ที่ 6 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ วันที่  23  ก.พ.  2554  
<<รายละเอียด>>

square42_red.gifประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  ที่บ้านห้วยยศ  หมู่ 4  ตำบลม่วงเจ็ดต้น  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  
ตามแบบเลขที่  27251 น.
5  ม.ค.2553  <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกคลอง  ที่บ้านแพะ  หมู่ 7  ตำบลบ่อทอง  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
ตามแบบเลขที่  06151 ย.
5  ม.ค.2553 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.เมือง  จำนวน  49  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.ตรอน  จำนวน  8  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.พิชัย  จำนวน  37  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.ทองแสนขัน  จำนวน  25  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.ท่าปลา  จำนวน  36  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.น้ำปาด  จำนวน  28  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.บ้านโคก  จำนวน  22  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  ขุดสระน้ำประจำไร่นานนอกเขตชลประทาน  อ.พิชัย  จำนวน  37  บ่อ  2  พ.ย.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (บ่อดักตะกอน,ท่อระบายน้ำ)  บ้านวังเบน  หมู่ 8  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์  16 ก.พ.2552 <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (บ่อดักตะกอน,ท่อระบายน้ำ)  บ้านขุนฝาง  หมู่ 5  ต.ขุนฝาง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  16 ก.พ.2552  <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (บ่อดักตะกอน,ท่อระบายน้ำ)  บ้านหัวดอย  หมู่ 2  ต.น้ำหมัน  อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์  16 ก.พ.2552  <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (บ่อดักตะกอน,ท่อระบายน้ำ)  บ้านขุนฝาง  หมู่ 4  ต.ขุนฝาง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  16 ก.พ.2552  <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (บ่อดักตะกอน,ท่อระบายน้ำ)  บ้านขุนฝาง  หมู่ 5,6  ต.ขุนฝาง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ 16 ก.พ.2552  <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (จำนวน  10  บ่อ)  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  16 ก.พ.2552  <รายละเอียด>

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน อ.พิชัย จำนวน 31 บ่อ 14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน อ.บ้านโคก จำนวน 23 บ่อ 14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน อ.ฟากท่า จำนวน 32 บ่อ 14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเชตชลประทาน อ.เมือง จำนวน 55 บ่อ 14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน อ.น้ำปาด จำนวน 38 บ่อ 14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน อ.ท่าปลา จำนวน 32 บ่อ 14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทาน อ.ทองแสนขัน จำนวน 30 บ่อ14 พ.ย.51

square42_red.gif ประกาศสอบราคาซื้อถังพลาสติกขนาดความจุ120 ลิตร จำนวน 249 ถัง 10 พ.ย.51

square42_red.gif ประมูลจ้างก่อสร้าง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสประกาศเมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

square42_red.gif ประมูลจ้างก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

square42_red.gif ประมูลจ้างก่อสร้าง ขุดลอกคลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

square42_red.gif ประมูลจ้างก่อสร้าง คลองส่งน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

square42_red.gif ประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548